Ogłoszenia o wynajmie/dzierżawie powierzchni/sprzedaży nieruchomości

Konkurs ofert na administrowanie niestrzeżonym parkingiem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny
poszukuje administratora niestrzeżonego parkingu,
w skład którego wchodzą: parking przy budynku Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii
przy ulicy Stanisława Binieckiego 6  i przy ul. Żwirki i Wigury 81 w Warszawie.

Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie - plik pdf 1 MB
Zał. 1 Formularz ofertowy -plik pdf 2 MB
Zał. 2 Szczegółowe warunki konkursu - plik pdf 2 MB
Zał. 3 Regulamin konkursu - 5 MB
Zał. 4 Plan parkingu plik pdf 231 KB
Zał. 5 Umowa - plik pdf 8 MB

Odpowiedź na zapytanie potencjalnego oferenta  cz I - 497 KB
Odpowiedzi na zapytanie potencjalnego oferenta - cz II - 3 MB
Odpowiedzi na zapytania potencjalnego oferenta - cz. III - 922 KB
Sprostowanie do odpowiedzi na pytanie 5 (cz III) - 439 KB
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - 388 KB
Odpowiedzi na zapytania potencjalnego oferenta - cz. IV - 1,6 MB

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Miodowej 18 w Dzielnicy Śródmieście

Warszawski Uniwersytet Medyczny sprzedaje nieruchomość w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego                       

1.  Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa tj. działka gruntu o nr ewid. 21, obręb 5-02-08, o obszarze 1978 m² zabudowana budynkiem murowanym o trzech kondygnacjach naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, o pow. użytkowej 1530,35 m².

Nieruchomość położona jest w Warszawie przy ulicy Miodowej 18 w Dzielnicy Śródmieście. 

2.  Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  dla nieruchomości księgę wieczystą nr WA4M/00347159/8.

3.  Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość brak jest aktualnego      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.  Przedmiotowy grunt objęty jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym C.20- tereny wielofunkcyjne.

5.  Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi:

20    000 000 zł netto (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

6. Wysokość wadium – 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). Wadium należy wnieść w formie pieniężnej w terminie do dnia 14 listopada 2019 r. przelewem na konto 51 1160 2202 0000 0003 0813 1638 w Banku Millennium. Wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie wpływu na rachunek WUM.

7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. do godz. 12:00 w  Kancelarii  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul.: Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa (pok. Nr 9).

8.  Szczegółowe zasady przetargu i warunki sprzedaży zostały określone w Ogłoszeniu i Regulaminie

9.  Dodatkowe informacje można uzyskać składając zapytanie na adres e-mail: miodowa@wum.edu.pl

 

- Ogłoszenie o sprzedaży - plik pdf 205 KB

- Formularz ofertowy - plik pdf 167 KB

- Opis nieruchomości - plik pdf 300 KB

- Regulamin sprzedaży - plik pdf  190 KB

- Wypis z kartoteki budynków - plik pdf_44 kB

- Wypis z rejestru gruntów - plik pdf_60 kB

- Oświadczenie o braku MPZP - plik pdf_32 kB

- Rzut kondygnacji 1

- Rzut kondygnacji 2

- Rzut kondygnacji 3

- Rzut kondygnacji 4

- Rzut kondygnacji 5

- Rzut kondygnacji 6
 

Pismo Biura Spraw Kredytowych w sprawie roszczeń - plik pdf 30 KB

Wyjaśnienie treści Regulaminu sprzedaży -  plik pdf 272 KB

Informacja dotycząca zmiany miejsca otwarcia ofert - plik pdf 213 KB