Projekt rozszerzenia dostępu online do metadanych naukowych zasobów informacyjnych Biblioteki Głównej WUM

„Rozszerzenie dostępu online do metadanych naukowych zasobów informacyjnych Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, poprzez retrospektywne opracowanie opisów katalogowych czasopism medycznych, wydanych w latach 1881-2012 – zadanie finansowane w ramach umowy 778/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”

Kierownik projektu: mgr Irmina Utrata, Dyrektor Biblioteki Głównej

Symbol WUM: BIBG/DUN07/19
Termin rozpoczęcia i zakończenia: od 2019-01-01 do 2019-12-31

Celem prac, zaplanowanych do realizacji we wnioskowanym zadaniu, jest rozszerzenie informacji katalogowej online o zasobach czasopism BG WUM. Planowane jest wykonanie rekordów bibliograficznych dla 2 400 woluminów czasopism, wydanych w językach kongresowych – niemieckim i angielskim, w latach1881-2012, które stanowią cenny zbiór informacji z zakresu medycyny i nauk pokrewnych.  Prace katalogowe zostaną przeprowadzone w zintegrowanym systemie bibliotecznym Aleph. Opracowane rekordy, z informacją na temat zasobów biblioteki, zostaną udostępnione poprzez katalog online pod ogólnodostępnym adresem: http://aleph.wum.edu.pl. Realizacja zadania wpisuje się w systematyczny proces zwiększania zasięgu informacji katalogowej online, poprzez retrospektywne opracowanie zasobów bibliotecznych BG WUM. Wnioskowane zadanie stanowi rozszerzenie zakresu informacji katalogowej opracowywanej aktualnie w ramach dofinansowanego ze środków DUN wniosku nr 387439, na rok 2018 oraz informacji katalogowej opracowanej i udostępnionej online w ramach wniosku nr 351268, na rok 2017.

 

BG WUM, jako jedna z 11 bibliotek uczelni medycznych w kraju, odgrywa istotną rolę w ogólnokrajowej medycznej sieci biblioteczno-informacyjnej. Jest największą w swojej grupie pod względem liczby zbiorów i drugą, co do wielkości zasobów, biblioteką o profilu medycznym w regionie mazowieckim. Czyni to z niej jedną z ważniejszych instytucji dla osób związanych ze służbą zdrowia, zainteresowanych dostępem do fachowej literatury medycznej. W 2017 roku, odnotowano ponad 188 000 odwiedzin użytkowników, blisko 328 000 wejść na stronę www, udzielono ponad 38 000 informacji bibliotecznych, w tym ponad 19 000 informacji katalogowych. Zgodnie z zapisami Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w rozdz. 6 art. 21 pkt. 2 , Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jako jednostka, której organizatorem jest uczelnia wyższa, należy do grupy bibliotek naukowych. Wspierając działalność naukową i dydaktyczną WUM, zapewnia dostęp do zasobów, które są niezbędne do prowadzenia prac naukowo-badawczych i realizacji zadań w ramach kształcenia akademickiego.

Istotnym elementem procesu udostępniania materiałów naukowych i dydaktycznych, jest zapewnienie informacji o posiadanych zasobach. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w tym celu jest katalog online. Prowadzony w zintegrowanym systemie Aleph, katalog elektroniczny jest dostępny w dwóch lokalizacjach www ze strony BG WUM, a także z poziomu NUKAT, z którym BG WUM współpracuje od 2011 roku. Strona www BG WUM, daje możliwość korzystania z informacji katalogowej na dwa sposoby: bezpośrednio z katalogu online, znajdującego się pod publicznym adresem: http://aleph.wum.edu.pl  oraz przez multiwyszukiwarkę PRIMO, dostępną pod publicznym adresem: http://primo.wum.edu.pl. Zastosowane rozwiązanie ma na celu pozyskanie możliwie największej liczby odbiorców informacji katalogowej online. Uwzględnia różne preferencje wyszukiwania informacji, a co za tym idzie, zapewnienia użytkownikom dostęp do różnorodnych narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych: w postaci katalogu online, a także multiwyszukiwarki, której funkcjonalność zbliżona jest do funkcji najpopularniejszych wyszukiwarek internetowych, np. Google. Dzięki współpracy BG WUM z NUKAT, informacje katalogowe są również dostępne z poziomu największego katalogu centralnego w Polsce. Indeksowanie informacji z NUKAT w bazie WorldCat OCLC, czyni z katalogu online BG WUM narzędzie wyszukiwawcze o zasięgu światowym. W ramach zaplanowanych prac, przewidziano także rejestrację katalogowanego zasobu w  Centralnym Katalogu Czasopism Zagranicznych Głównej Biblioteki Lekarskiej. Katalog ten stanowi unikatowe źródło informacji o dostępności zagranicznych periodyków naukowych z zakresu nauk medycznych, w polskich bibliotekach medycznych. Baza jest zasilana danymi pochodzącymi z 53 bibliotek medycznych i udostępniona publicznie pod adresem: http://opac.gbl.waw.pl/cgi-bin/wspd_cgi_ckcz.sh/wc_opac.p

Obecność katalogu biblioteki BG WUM w ww. lokalizacjach internetowych, pozwoli na szerokie wykorzystanie metadanych opisowych, przygotowanych w ramach realizacji wnioskowanego zadania, zarówno w skali kraju jak i świata. Zapewni to zwiększenie dostępu do informacji o zbiorach BG WUM, co powinno mieć bezpośrednie przełożenie na lepsze wykorzystanie opracowanego księgozbioru, większą popularyzację osiągnięć naukowych oraz intensyfikację powstawania nowych publikacji. Rozszerzenie informacji katalogowej online o zasobach czasopism BG WUM przyczyni się również do  wzrostu liczby zamówień realizowanych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, a także wzrostu liczby zapytań składanych za pośrednictwem formularzy online dostępnych ze strony www Biblioteki i drogą tradycyjną.

Prace wykonane zostaną w BG WUM, przez wykwalifikowany zespół, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie opracowania zbiorów bibliotecznych. Opisy katalogowe będą tworzone z zastosowaniem polskich norm i zaleceń dotyczących opisu bibliograficznego, opartych na znormalizowanych w  skali międzynarodowej zasadach katalogowania ISBD(CR), a także formacie wprowadzania danych MARC 21.