„Kurs na MOOC” - konkurs dotyczący stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie e-learningu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 „Kurs na MOOC” dotyczący stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie e-learningu”. 

Projekt obejmuje swoim zakresem stworzenie i realizację jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-learningu:

  • kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element procesu kształcenia  na studiach I lub II stopnia;
  • masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych. Kursy muszą być bezpłatne i powszechnie dostępne. Wybrane do dofinansowania kursy zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej platformie, której administratorem będzie MNiSW.

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna (lub konsorcjum uczelni), która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego  o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego  nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.

Projekt trwa nie dłużej niż 24 miesiące.  

Planowana alokacja na konkurs wynosi: 10 000 000,00 PLN.

w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 9 700 000,00 PLN, bowiem maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Realizacja kursów w projekcie prowadzi do uzyskania co najmniej dwóch spośród następujących kompetencji odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym:

  • językowe;
  • informatyczne;
  • analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów;
  • komunikacyjne;
  • w zakresie przedsiębiorczości

 Wnioski w ramach konkursu będą  przyjmowane:

od dnia 30 listopada 2018 r. (godz. 08:15)  do dnia 25 stycznia 2019 r. (godz. 14:00)

Wnioski w konkursie składa się wyłącznie: za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA1

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-pz218/

Kontakt: