Konkurs MZ na realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.Przedmiotem konkursu projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – Ogólnopolski program edukacyjny dotyczący przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (zwany dalej: programem profilaktycznym), stanowiącego załącznik nr 17 do Regulaminu.

Głównym celem programu profilaktycznego jest zwiększenie świadomości grupy docelowej na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu oddechowego oraz ograniczenie szkód zdrowotnych spowodowanych  paleniem tytoniu. W celu zapewnienia wysokiej efektywności projektów testowych i innowacyjnych, ich realizacją (opracowaniem, wdrożeniem, monitoringiem efektów klinicznych i prowadzeniem działań edukacyjnych) powinny zająć się wysokospecjalistyczne jednostki o największym potencjale naukowym. Zdolność taką posiadają m.in. uczelnie medyczne, szpitale kliniczne oraz medyczne instytuty badawcze, nadzorowane przez Ministra Zdrowia.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu może ubiegać się:

  1. uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym lub
  2. medyczny instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub
  3. podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie pulmunologii lub onkologii lub opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień lub podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka zdrowotna w zakresie pulmonologii, lub podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Tryb finansowania projektów:

Wartość alokacji: 15 000 000,00 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 100 %. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Podział alokacji (w tym podział procentowy) na makroregiony, w ramach których realizowany będzie program profilaktyczny przedstawia się następująco:

  1. 1.       centralny (województwa: łódzkie, mazowieckie)
Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że Ministerstwo Zdrowia będzie prowadziło nabór wniosków w sposób ciągły od 21 maja 2018 r. do dnia zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją Instytucji Organizująca Konkurs. Będzie on realizowany w ramach rund konkursowych w podziale na makroregiony.

– 3 060 000,00 PLN (20,40%);

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej http://zdrowie.gov.pl/nabor-425-konkurs_profilaktyka_przewleklej.html.     

Kontakt: