Konkurs MZ na na realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. Program koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych.

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. Program koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych.Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Program koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych (zwany dalej: programem profilaktycznym), stanowiącego załącznik nr 17 do Regulaminu.

 Głównym celem programu profilaktycznego jest wdrożenie w ośrodkach uczestniczących w programie skoordynowanego systemu wczesnej identyfikacji kobiet w wieku 50-70 lat zagrożonych złamaniami niskoenergetycznymi oraz chorych z już dokonanymi złamaniami i kierowania ich do właściwych ośrodków zajmujących się diagnostyką, prewencją  i leczeniem osteoporozy.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu zgodnie z zapisami SzOOP PO WER może ubiegać się:

  1. uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym lub
  2. instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub
  3. podmiot leczniczy: posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej łącznie w rodzaju leczenie szpitalne oraz w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie reumatologii lub ortopedii, zatrudniający (bez względu na formę zatrudnienia) co najmniej jednego pracownika naukowego (posiadającego co najmniej tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych).

Tryb finansowania projektów:

Wartość alokacji: 10 000 000,00 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 100 %. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Podział alokacji (w tym podział procentowy) na makroregiony, w ramach których realizowany będzie program profilaktyczny przedstawia się następująco:

  1. 1.       centralny (województwa: łódzkie, mazowieckie)

– 2 040 000,00 PLN (20,40%);

Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że Ministerstwo Zdrowia będzie prowadziło nabór wniosków w sposób ciągły od 21 maja 2018 r. do dnia zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją Instytucji Organizującej Konkurs. Będzie on realizowany w ramach rund konkursowych w podziale na makroregiony.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej http://zdrowie.gov.pl/nabor-422-konkurs_profilaktyka_osteoporozy.html.    

Kontakt: