Aż 14 projektów naukowców z WUM otrzyma dofinansowanie NCN

Data dodania: 19.05.2020
Eksperci Narodowego Centrum Nauki dokonali oceny wniosków, które wpłynęły w ramach konkursów: OPUS18, PRELUDIUM18 i SONATA15 oraz PRELUDIUM BIS 1. W grupie projektów, które uzyskały wsparcie finansowe aż 12 stanowią przedsięwzięcia, których kierownikami naukowymi są badacze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w pozostałych 2 projektach WUM jest członkiem konsorcjum.

Projekty wyróżnione w konkursie OPUS 18:

"Wykorzystanie wysokoobjętościowej toracentezy i pomiaru ciśnienia opłucnowego do badania nowo opisanych zjawisk patofizjologicznych u chorych z płynem w jamie opłucnej”, kierownik projektu - prof. Rafał Krenke, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii (WL);

„Ocena profilu immunologicznego, mikrobiologicznego i metabolomicznego u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w wybranych fenotypach klinicznych” , kierownik projektu - dr hab. Katarzyna Górska z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii (WL);

"Zwiększenie skuteczności terapeutycznej przeciwciał anty-CD20 w ostrej białaczce limfoblastycznej wywodzącej się z prekursorów limfocytów B”, kierownik projektu - dr Małgorzata Firczuk z Zakładu Immunologii (WL);

„Testowanie pochodnych nośników kationowych jako potencjalnych terapeutyków w leczeniu nowotworów wywodzących się od limfocytów B”, kierownik projektu - dr Beata Pyrzyńska z Katedry i Zakładu Biochemii (WL);

"Zbadanie roli progenitorowych komórek erytropoezy w rozwoju przeciwbakteryjnej odpowiedzi w przebiegu choroby nowotworowej", kierownik projektu - prof. Dominika Nowis z Zakładu Medycyny Genomowej (WL);

"Wpływ mikroplastiku na toksyczność i los w środowisku wybranych leków przeciwdepresyjnych", kierownik projektu – prof. Grzegorz Nałęcz-Jawecki, kierownik Zakładu Badania Środowiska (WF);

"Światłowodowe systemy biosensoryczne do szybkiego i wczesnego wykrywania czynników zapalnych, kierownikiem projektu, realizowanego przez konsorcjum PW, WUM, PAN, jest dr hab. inż. Mateusz Śmietana z PW. Za przedsięwzięcie z ramienia WUM odpowiada dr Tomasz Rygiel z Zakładu Immunologii (WL).

OPUS to konkurs na projekty badawcze, których kierownikiem może być badacz niezależnie od etapu kariery naukowej i posiadanego stopnia/tytułu. Do NCN wpłynęły 2133 wnioski na łączną kwotę niemal 2,2 mld zł. Po dokonaniu oceny, eksperci zakwalifikowali do finansowania 350 projektów o wartości prawie 460 mln zł.


Projekty wyróżnione w konkursie PRELUDIUM 18:

„Wpływ kwasu indolo-3-propionowego, bakteryjnego metabolitu tryptofanu, na układ krążenia u szczurów”, kierownik projektu lek. Piotr Konopelski z Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej (WLS);

"Ocena wpływu komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej (ADSC) na nasilenie procesu zapalnego w przebiegu martwiczego zapalenia jelit (NEC)", kierownik projektu - dr Marek Wolski z Kliniki Chirurgii Dziecięcej (WL);

"Zbadanie okołodobowych zmian architektury sieci fibroblastycznych komórek siateczkowych z zastosowaniem histo-cytometrii opartej na mikroskopii rozszerzalności oraz ich wpływ na rozwój odpowiedzi humoralnej”, kierownik projektu - lic. Paweł Matryba z Zakładu Immunologii (WL).

W konkursie PRELUDIUM o środki na badania mogły ubiegać się osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora. Temat projektu nie musiał być powiązany z tematyką rozprawy doktorskiej. W 18. edycji konkursu naukowcy złożyli 1146 wniosków na kwotę niemal 170 mln zł. Ostatecznie do finansowania zostało skierowanych 205 projektów o łącznym budżecie prawie 32 mln zł.


Projekty wyróżnione w konkursie SONATA 15:

„Zbadanie roli tetraspanin CD20 i CD37 w biologii ludzkich nowotworów wywodzących się z limpfcytów B”, kierownik projektu - dr Małgorzata Bobrowicz z Zakładu Immunologii (WL);

„Zbadanie biologicznej roli PD-L1 w celu precyzyjnego ukierunkowania przeciwnowotworowych terapii adoptywnych”,  kierownik projektu dr Agnieszka Graczyk-Jarzynka z Zakładu Immunologii (WL);

"Poznanie podłoża genetycznego letalnych rozwojowych chorób płuc u noworodków w oparciu o techniki sekwencjonowania następnej generacji i analizę funkcjonalną wybranych wariantów w regionach regulatorowych specyficznych dla płuca”, kierownikiem projektu, realizowanego przez konsorcjum: UM Poznaniu, PAN i WUM, jest dr inż. Justyna Karolak z UM w Poznaniu. Za przedsięwzięcie z ramienia WUM odpowiada dr Małgorzata Rydzanicz z Zakładu Genetyki Medycznej (WL).

Konkurs SONATA dedykowany jest badaczom posiadającym stopień naukowy doktora. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W ostatniej edycji konkursu badacze złożyli 990 wniosków na łączną kwotę prawie 730 mln zł. Finansowanie otrzymało 9158 projektów o łącznej wartości niemal 130 mln zł.


Projekt wyróżniony w konkursie PRELUDIUM BIS:

"Wpływ chemicznych modyfikacji cząsteczki urolityny A na jej metabolizm i aktywność biologiczną in vitro”, kierownik projektu dr hab. Jakub Piwowarski z Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii (WF).

Konkurs PRELUDIUM BIS ma na celu wsparcie doktorantów poprzez finansowanie stypendiów i projektów badawczych, realizowanych przez początkujących naukowców w ramach rozpraw doktorskich, a także trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych, mających za zadanie wspieranie mobilności młodych badaczy. W pierwszej edycji konkursu, który jest wspólną inicjatywą NCN i NAWA, spłynęło 255 wniosków, z czego 96 otrzymało finansowanie w łącznej wysokości prawie 47 mln zł.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM


Grafika: źródło NCN

Printer Friendly, PDF & Email