Warszawski Uniwersytet Medyczny partnerem w projekcie „Sercu na ratunek - program KORDIAN 2020”

Data dodania: 24.01.2020
Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim ruszy oficjalnie w marcu br. pod hasłem „Sercu na ratunek”. Realizowany będzie przez Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny - Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii oraz Fundację My Pacjenci wraz z 40 placówkami podstawowej opieki zdrowotnej. W jego ramach specjaliści przebadają 4 tys. kobiet i mężczyzn pod kątem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, ze szczególnym uwzględnieniem hipercholesterolemii rodzinnej. Prowadzone będą również działania prewencyjne i edukacyjne.

Celem głównym Projektu jest wzrost świadomości oraz zwiększenie wykrywalności chorób układu sercowo-naczyniowego u osób w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie hipercholesterolemią rodzinną (familial hypercholesterolemia – FH) na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego.

Pacjenci zakwalifikowani do projektu będą objęci m.in. interwencją edukacyjną, czyli tzw. aktywną profilaktyką. Jest to nowatorskie rozwiązanie wspierające i motywujące pacjentów do zmiany trybu życia na prozdrowotny. Pacjentom oferowany będzie indywidualny bon edukacyjny, w ramach którego będzie przysługiwało im 360 minut profesjonalnego poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej.

Pacjenci wysokiego ryzyka, a w szczególności z wysokim poziomem LDL–cholesterolu (>190mg/dl), zostaną skierowani do poradni kardiologicznej w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie gdzie zostanie przeprowadzony dalszy screening w celu rozpoznania hipercholesterolemii rodzinnej.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM, kierowana przez prof. Zbigniewa Gacionga, będzie odpowiedzialna m.in. za wykonywanie diagnostyki genetycznej techniką NGS – sekwencjonowaniem nowej generacji (ang. Next Generation Sequencing), umożliwiającym jednoczesne wykrywanie wszystkich możliwych wariantów w tysiącach genów. Specjaliści z WUM będą również wykonywać genetyczną diagnostykę kaskadową oraz sekwencjonowanie metodą Sangera wraz ze screeningiem.

Szczegółowe informacje dla pacjentów: https://sercunaratunek.pl/dla-pacjentow/

W ramach Programu planowana jest współpraca z personelem POZ, ekspertami z wielu dziedzin medycyny oraz specjalistami w zakresie komunikacji społecznej, edukacji, informatyki. W wyniku kaskadowego przesiewu wyłoniona zostanie grupa osób wysokiego ryzyka oraz osoby z hipercholesterolemią rodzinną.

Lista placówek POZ: https://sercunaratunek.pl/dla-pacjentow/lista-poz/

Więcej o projekcie: https://sercunaratunek.pl/o-projekcie/

KORDIAN - Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (projekt nr POWR.05.01.00-IP.05-00-008/18) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne.

Oprac. na podst. materiałów ze strony sercenaratunek.pl