Projekt dr Elizy Głodkowskiej-Mrówki nagrodzony w programie LIDER

Data dodania: 05.09.2019
Rozstrzygnięto X edycję konkursu w ramach programu LIDER prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt zatytułowany „Diagnostyka nowych podtypów ostrej białaczki limfoblastycznej”, którego kierownikiem jest dr Eliza Głodkowska-Mrówka z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego UCK WUM otrzymał najwięcej punktów spośród 42 zgłoszonych przedsięwzięć badawczych.

Głównym celem projektu jest opracowanie algorytmu diagnostycznego BCR-ABL-podobnej ALL przy pomocy cytometrii przepływowej. W toku projektu planowane jest opracowanie, optymalizacja i walidacja algorytmu diagnostycznego Ph-ind’em ALL do badania przesiewowego pozwalającego na wstępną selekcję pacjentów przy pomocy rozszerzonego immunofenotypu aspiratu szpiku kostnego. Będzie to pierwsze badanie umożliwiające rutynową diagnostykę BCR-ABL-podobnej ALL w rutynowej praktyce.

Przedsięwzięcie ma szansę wypełnić lukę pomiędzy dostępną wiedzą i badaniami naukowymi, a codzienną praktyką kliniczną i wdrażaniem personalizowanych rozwiązań terapeutycznych. Algorytm Ph-ind’em ALL odpowiada bowiem na niezaspokojoną potrzebę kliniczną, jaką jest możliwość rutynowego rozpoznawania BCR-ABL1-podobnej ALL i ma szansę znacząco wpłynąć na rokowanie pacjentów z tym podtypem ALL o niekorzystnym rokowaniu.

Program LIDER skierowany do młodych naukowców służy poszerzeniu ich kompetencji w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów naukowych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce.
Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorstwami, poprzez umożliwienie realizacji badań o potencjale komercjalizacyjnym i wdrożeniowym, stymulowanie mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz między jednostkami naukowymi.

Informacje o wszystkich beneficjentach programu znajdują się na stronie

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji