Doktorantki z naszej Uczelni w gronie laureatów 7. edycji konkursu ETIUDA

Data dodania: 31.07.2019
Narodowe Centrum Nauki przeznaczy 54,5 mln zł na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych w konkursach ETIUDA 7, SONATINA 3 oraz UWERTURA. Wśród nagrodzonych naukowców znalazły się doktorantki z WUM: mgr inż. Klaudyna Paulina Fidyt oraz mgr Renata Pionke, które otrzymają stypendia w wysokości 4,5 tys. zł miesięcznie oraz odbędą staże w wybranych zagranicznych ośrodkach.

Mgr inż. Klaudyna Paulina Fidyt z Zakładu Immunologii I Wydziału Lekarskiego otrzyma środki na realizację projektu „Ocena układu tioredoksyny jako nowego celu terapeutycznego w ostrej białaczce limfoblastycznej B komórkowej”, zaś mgr Renata Pionke z II Kliniki Psychiatrycznej II Wydziału Lekarskiego na projekt „Mechanizmy anomalii self u osób w grupie ryzyka psychozy - znaczenie doświadczeń traumatycznych oraz zniekształceń poznawczych. Badanie prospektywne z 12-miesięcznym follow-up.” Obie badaczki odbędą również staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym, a na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą otrzymają, w zależności od kraju pobytu, od ok. 6 do ok. 18 tys. zł miesięcznie.

Adresatami konkursu ETIUDA są osoby przygotowujące rozprawę doktorską i stawiające pierwsze kroki na ścieżce swojej kariery naukowej. Do 7. edycji konkursu ETIUDA wnioski złożyło 381 doktorantów i doktorantek, a finansowanie uzyskało 159 z nich. Łącznie młodzi naukowcy otrzymają prawie 18,4 mln zł. Laureaci zobowiązują się do uzyskania stopnia doktora nie wcześniej niż 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pobierania stypendium i nie później niż rok po zakończeniu jego wypłacania.

Listy nagrodzonych: https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2019-07-31-etiuda7-sonatina3-uwertur…

 

Biuro Informacji i Promocji