Dwa Projekty WUM uzyskały dofinansowanie NCBR

Data dodania: 25.04.2019
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursów na Zintegrowane Programy Uczelni – ścieżka I oraz Zintegrowane Programy Uczelni na Rzecz Rozwoju Regionalnego. Jednym z beneficjentów konkursów jest nasza Uczelnia.

W ramach konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni Warszawski Uniwersytet Medyczny uzyskał 11 732 744,68 zł na realizację projektu „Time 2 MUW doskonałość dydaktyczna szansą rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” (koszt projektu to 12 096 485,50 zł), zaś w ramach konkursu Zintegrowane Programy Uczelni na Rzecz Rozwoju Regionalnego otrzymał kwotę w wysokości 10 269 813,11 zł. na projekt „WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza” (koszt projektu to 10 587 436,20 zł).

 „Time 2 MUW doskonałość dydaktyczna szansą rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Celem głównym projektu jest podniesienie innowacyjności, jakości i efektywności kształcenia zorientowanego na studenta w WUM poprzez realizację do 31.05.2023 r. kompleksowego, zintegrowanego programu rozwoju Uczelni.

Projekt ma na celu modyfikację programów kształcenia poprzez implementację nowoczesnych interaktywnych technik kształcenia np. w obszarze wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, zwiększenie dostępu oraz umiędzynarodowienie programu kształcenia w zakresie studiów doktoranckich w WUM. Zakłada także rozwój: informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią, kompetencji społecznych studentów oraz kompetencji kadry dydaktycznej, kierowniczej i administracyjnej WUM.

W ramach projektu przewidziane jest m.in.:

- unowocześnienie oferty dydaktycznej poprzez opracowanie zintegrowanej platformy edukacyjnej wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz opracowanie platformy dydaktyczno-klinicznej dla diagnostyki i dozymetrii;

- rozbudowa programu kształcenia fizjologii z patofizjologią, wykorzystującego wirtualną platformę edukacyjną oraz elementy VR;

- przygotowanie i wdrożenie zajęć dydaktycznych na kierunku lekarsko-dentystycznym z wykorzystaniem urządzeń i aplikacji rozszerzonej rzeczywistości;

- przygotowanie i wdrożenie zajęć fakultatywnych z zakresu komunikacji w zespole interdyscyplinarnym;

- wprowadzenie nowego programu kształcenia MD PhD;

- podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie: poprawy jakości kształcenia, metodyki nauczania kompetencji komunikacyjnych;

- opracowanie kompleksowego systemu klasy ERP dotyczącego obsługi uczelni w obszarze: kontrolingu, planowania i budżetowania; elektronicznego obiegu wniosków dot. zakupów i umów cywilnoprawnych; funkcjonowania sklepu intranetowego.

 

„WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza”

Celem głównym projektu jest wzrost innowacyjności i kreatywności szkolnictwa wyższego w regionie mazowieckim poprzez wprowadzenie nowatorskiego podejścia i wzrost efektywności kształcenia zorientowanego na studenta poprzez realizację do 30.09.2023 r. kompleksowego, zintegrowanego programu rozwoju Uczelni.

Projekt ma na celu modyfikację programów kształcenia poprzez implementację nowoczesnych interaktywnych technik kształcenia np. w obszarze rozszerzonej wirtualnej rzeczywistości oraz nabycie specjalistycznego sprzętu do prowadzenia zajęć dydaktycznych z biologii molekularnej, medycyny interwencyjnej, anatomii. Zakłada także rozwój: kompetencji społecznych studentów, kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze medycyny ratunkowej i katastrof oraz informatycznych narzędzi zarządzania przepływem informacji i infrastrukturą uczelni.

W ramach projektu przewidziane jest m.in.:

- wspomaganie edukacji położnych i pielęgniarek w diagnostyce problemów położniczych i ginekologicznych przy użyciu wirtualnego pacjenta;

- wzbogacenie procesu kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w diagnostyce mikrobiologicznej;

- modyfikacja obowiązkowego programu zajęć z zakresu komunikacji dla studentów WUM;

- przygotowanie i przeprowadzenie pilotażowego egzaminu OSCE;

- utworzenie nowego przedmiotu Poradnictwo Dietetyczne oraz rozszerzenie treści nauczania przedmiotu Żywienie Kliniczne;

- podniesienie jakości i efektywności nauczania anatomii oraz zajęć klinicznych z wykorzystaniem zaawansowanych wizualizacji anatomicznych;

- opracowanie symulatora VR/ AR dla kierunku lekarskiego oraz przygotowanie fakultetu dla studentów kierunku lekarskiego z zakresu medycyny interwencyjnej z wykorzystaniem technologii VR;

- wprowadzenie zajęć podnoszących kompetencje w zakresie robotyki, wirtualnej rzeczywistości, telerehabilitacji;

- opracowanie fakultetu z medycyny taktycznej i katastrof;

- podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej w medycynie taktycznej i katastrof;

- opracowanie systemu studenckiej informacji zwrotnej; opracowanie systemu do zarządzania działalnością infrastrukturą dydaktyczną.

 

Biuro Informacji i Promocji