Konferencja Naukowa „100-lecie Chirurgii Akademickiej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym"

Data dodania: 16.11.2018
15 listopada br., z okazji setnej rocznicy powstania Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby oraz Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, odbyła się rocznicowa konferencja naukowa. Wydarzeniu towarzyszyło IX Międzynarodowe Sympozjum „Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby”.

Spotkanie, któremu patronował JM Rektor WUM – prof. Mirosław Wielgoś oraz Naczelna Izba Lekarska, otworzył prof. Krzysztof Zieniewicz - kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, a zarazem przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji. Konferencję zaszczycili swoją obecnością prof. Tomasz Grodzki Sentor RP i dr hab. Jarosław Pinkas  - Główny Inspektor Sanitarny.

Zaproszenie na to wyjątkowe spotkanie przyjęły Władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego reprezentowane przez Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztofa J. Filipiaka, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii – prof. Jadwigę Turło oraz Prorektora ds. Personalnych i Organizacyjnych – prof. Andrzeja Deptałę. Obecni byli przedstawiciele Władz Dziekańskich – prof. Paweł Włodarski - Dziekan I Wydziału Lekarskiego, prof. Piotr Wroczyński – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska - Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego wraz z Prodziekanem - prof. Kazimierzem Szopińskim, prof. Piotr Małkowski  - Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu wraz z Prodziekanami – prof. Katarzyną Koziak i doc. Joanną Gotlib. II Wydział Lekarski reprezentowali – prof. Bożena Werner – Prodziekan ds. Nauczania w Języku Angielskim, natomiast Centrum Kształcenia Podyplomowego - prof. Maciej Słodkowski.
Grono znamienitych gości stanowili również byli Rektorzy naszej Uczelni, byli prezesi Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, prezesi Izb Lekarskich, kierownicy klinik, chirurdzy, hepatolodzy, interniści oraz osoby związane z Klinikami obchodzącymi jubileusz.

Prof. Krzysztof J. Filipiak odczytał list gratulacyjny JM Rektora – prof. Mirosława Wielgosia skierowany do kierowników Katedr i Klinik świętujących jubileusz – prof. Krzysztofa Zieniewicza oraz prof. Sławomira Nazarewskiego. Nawiązując do roku 1918, kiedy to w ramach Wydziału Lekarskiego UW powołane zostały obie Katedry i Kliniki, przekazał gratulacje i słowa uznania za podjęcie  idei uczczenia tej rocznicy. JM Rektor zaznaczył, że obie jednostki to od początku symbole kompetencji i perfekcji w leczeniu, rozwoju medycyny, ale także szczególnej atmosfery panującej między członkami zespołu oraz życzliwości wobec pacjentów. Ich historia to czas nieustannego rozwoju i stawiania sobie przez zespoły wciąż nowych, nierzadko wyprzedzających swoje czasy celów. Przywołując nazwiska wybitnych naukowców związanych z Klinikami wyraził przekonanie, że chirurgia akademicka będzie się znakomicie rozwijać w kolejnych stuleciach. Życzył dalszych osiągnięć  służących rozwojowi medycyny i Uniwersytetu oraz realizacji wszelkich ambitnych planów i przedsięwzięć.

Jubileusz stanowił okazję do uhonorowania prof. Henri Bismuth’a, któremu w dowód uznania dla wybitnych osiągnięć naukowych i klinicznych o wymiarze światowym w transplantologii chirurgii wątroby oraz za ogromne zasługi dla polskiej transplantologii wręczono Medal im. Tytusa Chałubińskiego. Podkreślono, że to właśnie dzięki aktywności prof. Henri Bismuth’a powstał wiodący w Polsce ośrodek chirurgii i transplantacji wątroby. Odnotowano także ogromne zasługi Pana profesora w rozwoju promowaniu naszej Uczelni na arenie międzynarodowej.

W trakcie uroczystego otwarcia konferencji głos zabrali także: prof. Andrzej Matyja - Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski – Prezes Warszawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, prof. Krzysztof Paśnik - Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz prof. Piotr Przybyłowski - Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

W czasie trzech dni sympozjum zorganizowano siedem Sesji Naukowych, w trakcie których wybitni eksperci z czołowych ośrodków europejskich przedstawili najważniejsze osiągnięcia chirurgii hepatologicznej i podzielili się swoimi doświadczeniami klinicznymi.
W trakcie sesji zamykającej Sympozjum miało miejsce powołanie Polskiego Oddziału Europejskiego Towarzystwa Dróg Żółciowych i Trzustki (Polish Chapter of the European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association).

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM