Rektor

Najwyższą godność na Uniwersytecie piastuje Rektor, który kieruje działalnością Uczelni, reprezentuje ją na zewnątrz i jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników oraz studentów i doktorantów. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez Ustawę lub Statut do kompetencji innych organów Uczelni.

 

"Profesor Zbigniew Gaciong"


prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong


Rektor


ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 101
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 101, 151
faks: (22) 57 20 161
e-mail: rektor@wum.edu.pl

 


W realizacji swoich zadań Rektor współpracuje z Prorektorami


Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia

Prorektorem ds. Nauki i Transferu Technologii

Prorektorem ds. Personalnych i Organizacyjnych

Prorektorem ds. Klinicznych i Inwestycji


Prorektorem ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju