Struktura i jednostki

Podstawową jednostką organizacyjną uczelni jest Wydział, którego zadaniem jest tworzenie warunków do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej oraz kształcenia kadry naukowej. Wydziałem kieruje Dziekan, wspierany w realizacji swoich zadań przez Prodziekanów.

Najwyższym organem kolegialnym wydziału jest Rada Wydziału, która jest odpowiedzialna za jakość życia akademickiego wydziału.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi wydziału są instytuty, katedry, kliniki, zakłady oraz centra badawcze. Ponadto, w ramach wydziałów mogą być tworzone Oddziały, którymi kierują prodziekani.