Konkurs 1/1.1.2/2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Informujemy, iż w dniu 7 kwietnia 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs 1/1.1.2/2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020: Priorytet I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem udostępnionego do tego celu systemu informatycznego IP w terminie: od 7 maja 2015 r. do 22 czerwca 2015 r.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, określone w Załączniku nr I do rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz przedsiębiorcy inni niż –mikro-, małe- i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 500 000 000 PLN, w tym:

1)      Dla przedsiębiorców posiadających status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy: 400 000 000 PLN, w tym:

a)      dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 38 000 000 PLN;

b)      dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 362 000 000 PLN.

2)      Dla przedsiębiorców innych niż mikro-, mali i średni przedsiębiorcy: 100 000 000 PLN, w tym:

a)      dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 9 500 000 PLN;

b)      dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 90 500 000 PLN.


Link do dokumentacji konkursowej: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11122015/