Konkurs 1/1.1.1/2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

2 kwietnia 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs 1/1.1.1/2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020: Priorytet I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.  

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP w terminie: od 4 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy, w którym jeden etap obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym.O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, określone w Załączniku nr I do rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 1 600 000 000 PLN, w tym:

1)      dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 140 000 000 PLN;

2)      dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 1 460 000 000 PLN.

Link do dokumentacji konkursowej: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112015/