Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Otwarcie naboru wniosków w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu E-Rare-3.

15 grudnia 2014 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otwiera nabór wniosków w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu E-Rare-3 (http://www.ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era-net-e-rare/aktualnosci/art,3032,e-rare-3-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-jtc-2015-ogloszenie-wstepne.html).

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu:  E-Rare-3 Call for Proposals 2015 for "Transnational Research Projects on Rare Diseases"

Zakres konkursu: E-Rare-3 jest kontynuacją programu ERA-NET E-Rare-2. Celem konkursu jest wsparcie międzynarodowych wysiłków badawczych w dziedzinie chorób rzadkich.

Data otwarcia naboru wniosków: 15 grudnia 2014 r.

Data zamknięcia naboru wniosków: 18 lutego 2015 r.

Nabór wniosków:  Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie programu (http://www.erare.eu/)

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kwartał 2015 r.

Uwaga! Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR: Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500.000 euro (kurs euro z dnia otwarcia konkursu, tj. 15 grudnia 2014 r.).

Status prawny konkursu

  • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
  • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
  • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
  • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu: http://www.erare.eu/joint-call/7th-joint-call-european-research-projects-rare-diseases-jtc-2015

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter