Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Program Mobilności Studentów Uczelni Medycznych – MOSTUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny przystąpił do programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych – MOSTUM. Celem Programu jest wymiana studentów studiów stacjonarnych, których zainteresowania mogą być realizowane poza macierzystą uczelnią, poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innej niż macierzysta uczelni medycznej.

ORGANIZACJA WYMIANY W RAMACH PROGRAMU MOSTUM
W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

STUDENCI Z INNYCH UCZELNI

Zasady rekrutacji

1. Do udziału w Programie może aplikować student co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub drugiego semestru studiów drugiego stopnia, pod warunkiem, że:
1.1 nie przebywa na urlopie dziekańskim lub innym urlopie wynikającym z Regulaminu studiów uczelni macierzystej,
1.2 nie jest wszczęte wobec niego postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne oraz nie był karalny w postępowaniu dyscyplinarnym,
1.3 zaliczył w uczelni macierzystej rok lub semestr studiów poprzedzający okres studiów w ramach Programu.
2. Przyjęcie studentów w ramach Programu odbywa się w ramach tego samego kierunku i formy kształcenia.
3. Rekrutacja studentów odbywa się na jeden semestr lub rok.
4. Kryteria i warunki do złożenia aplikacji do Programu, stanowią załącznik Nr 1
5. Formularz aplikacyjny do Programu, stanowiący załącznik Nr 2, zaopiniowany przez Dziekana właściwego Wydziału uczelni macierzystej, należy złożyć lub przesłać listem poleconym na poniższy adres,:

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Biuro Obsługi Działalności Podstawowej
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa

6. W przypadku większej liczby zgłoszeń na dany kierunek, niż przewiduje liczba dostępnych miejsc, do programu zostaną zakwalifikowane osoby z najwyższą średnią.
7. Po zakończeniu procesu rekrutacji Koordynator Uczelniany MOSTUM w WUM rozpatruje wnioski i podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu studentów do Programu. Wykaz osób zakwalifikowanych na poszczególne kierunki przekazywany jest do Dziekanów Wydziałów.
8. Informacja o zakwalifikowaniu do Programu wysyłana jest do studenta.
9. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do Programu, student zobowiązany jest przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, do przekazania właściwemu dziekanatowi, zaakceptowane przez macierzystą uczelnię i Warszawski Uniwersytet Medyczny, Porozumienie o programie zajęć, stanowiące załącznik Nr 3.
10. Student, który zostanie zakwalifikowany do udziału w Programie zobowiązuje się do powrotu do uczelni macierzystej po ustalonym czasie wymiany.
11. Studentowi uczestniczącemu w Programie przysługują stypendia socjalne, naukowe, MNiSzW oraz inne, do których jest uprawniony w Uczelni macierzystej – stypendia wypłaca uczelnia macierzysta studenta.
12. WUM w miarę swoich możliwości zapewnia miejsca w domach studenckich na zasadach i warunkach odpłatności obowiązujących w Uczelni.
13. Sprawy formalne i organizacyjne studentów uczestniczących w Programie MOSTUM prowadzi uczelnia macierzysta studenta.

Realizacja programu studiów i zaliczanie semestru

1. Student realizuje zajęcia według Porozumienia o programie zajęć, o którym mowa w pkt. 9.
2. Tryb zaliczenia semestru oparty jest o przyjęty system ECTS.
3. W przypadku wystąpienia różnic programowych Uczelnia macierzysta zobowiązuje się do umożliwienia Studentowi ich zrealizowania.
4. Odbyte przez studenta zajęcia wraz z uzyskanymi ocenami potwierdzane są przez właściwego Dziekana WUM w wykazie zaliczeń, stanowiącym załącznik Nr 4.
5. Zrealizowany program studiów jest zaliczany przez Dziekana Wydziału Uczelni macierzystej, bądź osobę przez niego uprawnioną, na koniec semestru.
6. Uzyskane wyniki egzaminów w trakcie realizacji Programu są brane pod uwagę przy obliczaniu średniej za dany rok akademicki oraz średniej z całego toku studiów.

Załącznik Nr 1 – Kryteria i warunki do złożenia aplikacji
Załącznik Nr 2 – Formularz aplikacyjny
Załącznik Nr 3 – Porozumienie o programie zajęć
Załącznik Nr 4 – Wykaz zaliczeń

Termin rekrutacji na rok 2014/2015:

od 5 maja 2014 r. do 30 maja 2014 r.

Koordynator Uczelniany Programu:

Prof. dr hab. Urszula Demkow

kontakt:

Biuro Obsługi Działalności Podstawowej
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
Tel. /22/57 20 220, /57 20 268
Fax. /22/ 57 20 280
e-mail:
apd@wum.edu.pl

Miejsce rekrutacji:

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Biuro Obsługi Działalności Podstawowej
ul. Żwirki i Wigury 61 (pok. 220)
02-091 Warszawa
Tel. /22/57 20 220, /57 20 268
Fax. /22/ 57 20 280
e-mail:
apd@wum.edu.pl

 Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym więcej


STUDENCI WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO


Zasady rekrutacji:

1. Do udziału w Programie może aplikować student Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub drugiego semestru studiów drugiego stopnia, pod warunkiem, że:
1.1. nie przebywa na urlopie dziekańskim lub innym urlopie wynikającym z Regulaminu studiów,
1.2. nie jest wszczęte postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne wobec niego oraz nie był karalny w postępowaniu dyscyplinarnym,
1.3. zaliczył rok lub semestr studiów poprzedzający okres studiów w ramach Programu
2. Do udziału w Programie nie może aplikować student ostatniego semestru.
3. Przyjęcie studentów w ramach Programu odbywa się w ramach tego samego kierunku i formy kształcenia.
4. Student WUM aplikuje o zakwalifikowanie do Programu na warunkach i w trybie określonym przez uczelnię przyjmującą.
5. Zasady rekrutacji oraz wzory druków zamieszczane są na stronach internetowych uczelni biorących udział w Programie.
6. Formularz o zakwalifikowanie do Programu musi być zaopiniowany przez Dziekana Wydziału WUM i złożony w Biurze Obsługi Działalności Podstawowej, w celu zaopiniowania przez Koordynatora Uczelnianego.
7. Kompletny wniosek student składa lub przesyła na adres uczelni przyjmującej.
8. Student, który zostanie zakwalifikowany do udziału w Programie zobowiązuje się do powrotu do WUM po ustalonym czasie wymiany.
9. Studentowi uczestniczącemu w Programie przysługują stypendia socjalne, naukowe, MNiSzW oraz inne, do których jest uprawniony w WUM. Stypendia wypłacane są w WUM.

Realizacja programu studiów i zaliczanie semestru:

1. Student realizuje program według ustalonego Indywidualnego Programu Zajęć zaakceptowanego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uczelnię przyjmującą w ramach standardów kształcenia określonych w obowiązujących przepisach.
2. Tryb zaliczenia semestru oparty jest o przyjęty system ECTS.
3. W przypadku wystąpienia różnic programowych WUM zobowiązuje się do umożliwienia Studentowi ich zrealizowania.
4. Odbyte przez studenta zajęcia wraz z uzyskanymi ocenami potwierdza Dziekan Wydziału Uczelni przyjmującej.
5. Zrealizowany program studiów jest zaliczany przez Dziekana WUM, na koniec każdego semestru.
6. Uzyskane wyniki egzaminów w trakcie studiów w uczelni przyjmującej są brane pod uwagę przy obliczaniu średniej za dany rok akademicki oraz średniej z całego toku studiów.

Termin rekrutacji na rok 2014/2015:

od 5 maja 2014 r. do 30 maja 2014 r.

Koordynator Uczelniany Programu:

Prof. dr hab. Urszula Demkow

kontakt:

Biuro Obsługi Działalności Podstawowej
ul. Żwirki i Wigury 61 (pok. 220)
02-091 Warszawa
Tel. /22/57 20 220, /57 20 268
Fax. /22/ 57 20 280
e-mail:
apd@wum.edu.pl

Liczba miejsc oferowanych przez poszczególne Uczelnie Medyczne: 

http://mostum.gumed.edu.pl/20194.html


UWAGA STUDENCI WUM!

Uprzejmie informujemy o konieczności odwiedzania stron internetowych innych Uczelni, ponieważ Student WUM aplikuje o zakwalifikowanie do Programu na warunkach i w trybie określonym przez uczelnię przyjmującą.

PRZYDATNE LINKI:

I Wydział Lekarski http://1wl.wum.edu.pl/
* przewodniki dydaktyczne, plany studiów
   http://1wl.wum.edu.pl/dziekanat-1wl/ogloszenia

Wydział Lekarsko-Dentystyczny http://wld.wum.edu.pl/
*przewodniki dydaktyczne, plany studiów
http://wld.wum.edu.pl/dziekanat/ogloszenia

II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
oraz Oddziałem Fizjoterapii
http://2wl.wum.edu.pl/pl
* przewodniki dydaktyczne, plany studiów
   http://2wl.wum.edu.pl/pl/kierunek-lekarski/ogloszenia

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej http://wf.wum.edu.pl/
* przewodniki dydaktyczne, plany studiów
   http://wf.wum.edu.pl/dziekanat/farmacja

Wydział Nauki o Zdrowiu http://wnoz.wum.edu.pl/
* przewodniki dydaktyczne, plany studiów
   http://wnoz.wum.edu.pl/oferta/studia-I-i-II-stopnia

Dział Obsługi Studentów http://dos.wum.edu.pl/
(sprawy związane z zakwaterowaniem w domu studenckim)

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter