Stypendium Ministra

 

Na podstawie art. 458 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), Minister Zdrowia określił w drodze rozporządzenia szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów, o których mowa w art. 359 ust. 1, rodzaje osiągnięć i sposób ich dokumentowania, maksymalną liczbę przyznawanych stypendiów, maksymalną wysokość stypendium oraz wzór wniosku o jego przyznanie.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znac…


W sprawie składania wniosków o Stypendium Ministra dla studentów, uprzej­mie prosimy o kontakt z pracownikami właś­ciwego Dziekanatu.