Rada Biblioteczna

 

Zgodnie z rozdziałem nr 3, działem V "Jednostki organizacyjne w Uczelni", rozdziałem 9 "Podmioty opiniodawczo-doradcze w Uczelni", paragrafem 121, w Uczelni funkcjonują następujące podmioty opiniodawczo-doradcze:

1) Uczelniana Rada ds. Nauki
2) Uczelniana Rada ds. Kształcenia
3) Rada Biblioteczna

Zadaniem Rad jest wspieranie procesów: dydaktycznego i naukowego oraz organów i jednostek organizacyjnych Uczelni je realizujących.

 

Rada Biblioteczna

W Uczelni działa Rada Biblioteczna jako organ opiniodawczy Rektora.

W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:
1) po jednym przedstawicielu z każdego wydziału oraz po jednym przedstawicielu każdej Rady Dyscypliny Naukowej, powołani przez Rektora spośród nauczycieli akademickich posiadający co najmniej stopień naukowy doktora
2) Dyrektor Biblioteki Uczelnianej
3) Kierownik Działu Redakcji i Wydawnictw
4) jeden student delegowany przez Samorząd Studentów
5) jeden doktorant delegowany przez Samorząd Doktorantów

Radę Biblioteczną powołuje Rektor na okres kadencji Władz Uczelni.