Uczelniana Rada ds. Kształcenia

 

Zgodnie z rozdziałem nr 3, działem V "Jednostki organizacyjne w Uczelni", rozdziałem 9 "Podmioty opiniodawczo-doradcze w Uczelni", paragrafem 121, w Uczelni funkcjonują następujące podmioty opiniodawczo-doradcze:

1) Uczelniana Rada ds. Nauki
2) Uczelniana Rada ds. Kształcenia
3) Rada Biblioteczna

Zadaniem Rad jest wspieranie procesów: dydaktycznego i naukowego oraz organów i jednostek organizacyjnych Uczelni je realizujących.
 

Uczelniana Rada ds. Kształcenia

W skład Uczelnianej Rady ds. Kształcenia wchodzą:
1) Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, jako przewodniczący
2) dziekani wszystkich wydziałów
3) dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego
4) dyrektor Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej
5) przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
6) dyrektor Uczelnianego Studium Doktoranckiego – do czasu zakończenia funkcjonowania studium
7) przedstawiciel Samorządu Studentów, wybrany zgodnie z regulaminem Samorządu Studentów
8) przedstawiciel Samorządu Doktorantów, wybrany zgodnie z regulaminem Samorządu Doktorantów
9) inne osoby wskazane przez Przewodniczącego Rady

Do zadań Uczelnianej Rady ds. Kształcenia należy w szczególności:
1) opracowywanie strategii rozwoju Uczelni w obszarze dydaktycznym
2) opiniowanie:
a) tworzenia lub likwidacji kierunków kształcenia,
b) opiniowanie programów kształcenia
c) zasad rekrutacji
d) zasad i wyników ewaluacji kształcenia
e) regulaminów studiów i innych aktów prawnych dotyczących kształcenia
f) wysokości opłat za usługi edukacyjne
g) wniosków o nagrody Rektora za osiągnięcia dydaktyczne
h) projektów dydaktycznych finansowanych ze środków zewnętrznych
i) projektu zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, pensum i zasad realizacji zajęć dydaktycznych, w tym na rzecz innych uczelni

 

Printer Friendly, PDF & Email