Misja

„Saluti Publicae”

Warszawski Uniwersytet Medyczny stanowi wspólnotę studentów, kadry nauczającej i pozostałych pracowników Uczelni, która dąży do osiągnięcia jak najwyższego poziomu kształcenia w zawodach medycznych, badaniach naukowych, świadczeniu wysokospecjalistycznych usług zdrowotnych.

Działalność Uczelni oparta jest na tradycjach uniwersyteckich i uniwersalnych wartościach, a w szczególności poszanowaniu praw jednostki, dążeniu do prawdy, szacunku dla wiedzy, umiejętności i rzetelności. W badaniach naukowych Uczelnia przestrzega zasad dobrej praktyki klinicznej i farmaceutycznej.

Każdy student i pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na równych prawach uczestniczy w działaniach Uczelni, niezależnie od rasy i pochodzenia, religii, płci i poglądów politycznych.

Senat i cała społeczność Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są przekonane, że szkolnictwo powinno mieć wymiar międzynarodowy i być oparte na wspólnych standardach edukacyjnych i wymianie myśli naukowej pomiędzy uczelniami oraz instytucjami naukowymi na świecie.

Realizując swoją misję, Uczelnia współpracuje z władzami państwowymi i samorządowymi, innymi uczelniami polskimi i zagranicznymi, a także z organizacjami związanymi z działalnością naukową, dydaktyczną oraz ochroną zdrowia i życia.