Statut

Integralny i konsekwentny rozwój nauki oraz dydaktyki, powołanie odpowiedzialnych za działalność naukową organów kolegialnych jakimi są Rady Dyscyplin Naukowych, pozostawienie wydziałów jako struktur dbających o kształcenie i jego jakość, powstanie Rady Uczelni, niezależnego organu wspomagającego rozwój Uczelni – to główne założenia Statutu uchwalonego przez Senat Uczelni 27 maja 2019 r.

Statut jest spójny z kierunkami przekształceń szkolnictwa wyższego ukonstytuowanymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wprowadza mechanizmy usprawniające zarządzanie Uczelnią, jednocześnie zachowując demokratyczne tradycje stanowienia wspólnoty uniwersyteckiej o jej kształcie.

Statut Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego