Rady Dyscyplin Naukowych

Zgodnie z Rozdziałem 5 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Rada Dyscypliny Naukowej, jest organem właściwym do nadawania stopni naukowych w Uczelni.
Kadencja Rady Dyscypliny Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja Senatu.

W Uczelni działają następujące Rady Dyscyplin Naukowych, złożone z pracowników posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego:

1) Rada Dyscypliny Nauk Medycznych
2) Rada Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych
3) Rada Dyscypliny Nauk o Zdrowiu

 

Przewodniczący Rad Dyscyplin Naukowych
01.01.2021-31.12.2024

 


Przewodnicząca
Rady Dyscypliny Nauk Medycznych

 

prof. dr hab. Hanna Szajewska

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
pokój 207, II piętro


e-mail: hanna.szajewska@wum.edu.plWiceprzewodnicząca
Rady Dyscypliny Nauk Medycznych:
prof. dr hab. Marta Struga

e-mail: matra.struga@wum.edu.pl 
 


Przewodniczący
Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych

 

prof. dr hab. Grzegorz Nałęcz-Jawecki

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
pokój 206, II piętro


e-mail: grzegorz-nalecz-jawecki@wum.edu.plWiceprzewodniczący
Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych:
Dr hab. Maciej Dawidowski
 
e-mail: maciej.dawidowski@wum.edu.pl
 

Przewodniczący
Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu

 

prof. dr hab.  Bolesław Samoliński

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
pokój 213c, II piętro


e-mail: boleslaw.samolinski@wum.edu.plWiceprzewodnicząca
Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu:
dr hab. Dorota Włodarczyk

e-mail: dorota.wlodarczyk@wum.edu.pl

 

Skład Rady Dyscypliny Nauk Medycznych

 

Skład Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych

Skład Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu

 

Zasady działania Rady Dyscypliny Naukowej określa regulamin, którego projekt opracowuje Rada, a zatwierdza Rektor.

Do zadań Rad Dyscyplin Naukowych należy:
1) opracowanie strategii rozwoju dyscypliny naukowej i określanie optymalnych warunków jej realizacji,
2) przedstawianie Rektorowi i Senatowi rozwiązań mających na celu podwyższenie jakości nauki oraz ułatwienie pracy naukowej na Uczelni,
3) realizacja zadań związanych z ewaluacją jakości działalności naukowej w ramach dyscypliny,
4) prowadzenie postępowania w zakresie nadawania stopni naukowych w dyscyplinie naukowej i ich nadawanie w drodze decyzji administracyjnej,
5) ustalanie wymagań stawianych kandydatom do stopni naukowych w ścisłej współpracy ze szkołami doktorskimi,
6) określanie minimalnych standardów wyników pracy naukowej dla pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w danej dyscyplinie oraz monitorowanie osiągnięć naukowych tych pracowników,
7) opiniowanie zatrudnienia w grupach pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i naukowo-technicznych,
8) opracowanie minimalnych wymagań dotyczących osiągnięć naukowych w konkursach na stanowiska badawcze i badawczo–dydaktyczne,
9) opiniowanie podziału środków na działalność naukową uzyskanych przez Uczelnię w formie subwencji oraz innych wydatków wspomagających rozwój naukowy w danej dyscyplinie,
10) podejmowanie niezbędnych działań do uzyskania kategorii naukowej w procesie okresowej oceny parametrycznej,
11) koordynacja procesu odbierania oświadczeń nauczycieli akademickich o wyborze dyscypliny naukowej, czasie pracy w ramach tej dyscypliny i przypisaniu do liczby „n” oraz nadzór nad sprawozdawczością w tym zakresie,
12) koordynowanie optymalnego poziomu zatrudnienia pracowników naukowych oraz składanych przez nich oświadczeń pod kątem uzyskania najwyższej kategorii naukowej oraz najwyższego poziomu subwencji,
13) udział w procesie oceny nauczycieli akademickich, uwzględniającej ocenę pracy naukowej oraz opracowanie kryteriów oceny pracy naukowej,
14) tworzenie warunków do prowadzenia działalności naukowej w jednostkach badawczo-dydaktycznych, we współpracy z dziekanami.


Strona www Rad Dyscyplin Naukowych