Warszawski Uniwersytet Medyczny dzisiaj

 

25 września 2006 roku Senat Akademii Medycznej jednogłośnie podjął uchwałę o zmianie nazwy uczelni na Warszawski Uniwersytet Medyczny. Jednym z bezpośrednich powodów tej decyzji było wejście w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która znacząco obniżyła rangę akademii, zwiększając zarazem rangę uniwersytetów i stwarzając możliwość powoływania tzw. uniwersytetów profilowanych. W przypadku akademii wymagania te zostały określone na niskim poziomie, natomiast nazwą „uniwersytet”, uzupełnioną przymiotnikiem, może posługiwać się szkoła wyższa, której jednostki organizacyjne posiadają co najmniej sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk objętych profilem Uczelni.

Zmiana nazwy była potwierdzeniem stanu faktycznego – rzeczywistej pozycji i rangi naszej Uczelni. Podkreśliła jednocześnie uniwersytecki poziom kształcenia i badań naukowych, z których WUM słynie od lat. Zmiana nazwy miała również inny znaczący aspekt: Uczelnia powróciła do swoich korzeni i tradycji. Wróciła de facto do nazwy sprzed 1950 roku, kiedy to nauczanie medycyny zostało wyłączone ze struktur uniwersyteckich.

Uchwała Senatu AM otworzyła długą drogę prawną do oficjalnej zmiany nazwy Uczelni. Wniosek w tej sprawie trafił do Ministerstwa Zdrowia, gdzie uzyskał pozytywną opinię, a następnie przeszedł pełną procedurę stosowaną dla ustaw. Poddany został m.in. licznym konsultacjom społecznym. Po wyborach 21 grudnia 2007 r. projekt ustawy trafił do sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, która po rozpatrzeniu projektu zarekomendowała Sejmowi jego uchwalenie, a ten przegłosował ustawę 23 stycznia 2008 r.

Następnie ustawa trafiła do Senatu, gdzie 30 stycznia 2008 r. uzyskała w pierwszym czytaniu rekomendację Komisji Nauki, Edukacji i Sportu i została skierowana pod obrady Senatu planowane na 20 i 21 lutego. Niespodziewanie jednak na porannym posiedzeniu w środę, 6 lutego 2008 r., Konwent Senatu podjął decyzję o wprowadzeniu tej ustawy do porządku obrad, które miały odbyć się już nazajutrz. W ten sposób izba wyższa przegłosowała ustawę 7 lutego 2008 r.

Prezydent RP podpisał ustawę we wtorek, 26 lutego 2008 r. Została ona opublikowana w „Dzienniku Ustaw” (nr 39, poz. 226) 7 marca 2008 r. i uprawomocniła się po 14 dniach od daty publikacji. 22 marca 2008 roku Akademia Medyczna w Warszawie stała się oficjalnie Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.


Rok 2009 był dla Uczelni wyjątkowy, gdyż właśnie wtedy Warszawski Uniwersytet Medyczny obchodził jubileusz 200-lecia nauczania medycyny w Warszawie. Głównymi punktami obchodów była impreza edukacyjno-rocznicowa „Warszawski Uniwersytet Medyczny – Społeczeństwu Warszawy” (10 maja), Centralna Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 i uroczysty Wieczór Galowy w Teatrze Wielkim (9 października), w którym uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Podczas październikowej uroczystości po raz pierwszy wykonano Hymn Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, do którego muzykę skomponował Miłosz Bembinow, zaś słowa napisał Jacek Cygan.

W październiku 2012 r. Oddział Stomatologii I Wydziału Lekarskiego został przekształcony w samodzielny Wydział Lekarsko-Dentystyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od tego momentu dotychczasowy I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii przyjął nazwę I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Od kilku lat Uczelnia konsekwentnie stawia na rozwój własnej bazy kliniczno-dydaktycznej. Sztandarowe obiekty, które powstały w minionych latach to: Centrum Biblioteczno-Informacyjne (2012), Centrum Badań Przedklinicznych (2014), Szpital Pediatryczny (2015), Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne (2015) oraz Uniwersyteckie Centrum Stomatologii (2019). 25 września 2019 r. wbito symboliczną łopatę pod Dom Ronalda McDonalda, niezwykle ważną inwestycję, nie tylko dla Uniwersytetu, ale także dla wszystkich małych pacjentów Szpitala Pediatrycznego oraz ich rodzin. 2 grudnia 2019 r. odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W Centrum w symulowanych warunkach klinicznych prowadzone będzie nauczanie umiejętności w zakresie przedmiotów klinicznych zabiegowych i niezabiegowych, jak również nauczanie praktyczne.  Inwestycja powstaje w kampusie Banacha przy ul. Pawińskiego, a jej planowane otwarcie to połowa 2022 roku.


Warszawski Uniwersytet Medyczny a Ustawa 2.0.

1 października 2018 r. weszła w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwana powszechnie Ustawą 2.0 lub Konstytucją dla Nauki.

Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, działając spójnie z kierunkami przekształceń szkolnictwa wyższego ukonstytuowanymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wprowadził mechanizmy usprawniające zarządzanie Uczelnią, jednocześnie zachowując demokratyczne tradycje stanowienia wspólnoty uniwersyteckiej o jej kształcie. Uchwałą nr 40/2019 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 maja 2019 r. przyjęto nowy Statut Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Statut Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny, od 1 października 2019 r. prowadzi kształcenie w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w następujących dyscyplinach naukowych:
- nauki farmaceutyczne
- nauki medyczne
- nauki o zdrowiu

W ramach nowej struktury zaczęły funkcjonować wydziały zorganizowane wokół wspomnianych dyscyplin:

  • Wydział Lekarski
  • Wydział Medyczny
  • Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
  • Wydział Farmaceutyczny
  • Wydział Nauk o Zdrowiu

Istnienie oficjalnie zakończył II Wydział Lekarski, obecny na uczelni od 1975 roku.

Powołano również Szkołę Doktorską oraz Rady Dyscyplin Naukowych, odpowiedzialne m.in. za: opracowanie strategii rozwoju dyscypliny naukowej i określanie optymalnych warunków jej realizacji, realizację zadań związanych z ewaluacją jakości działalności naukowej w ramach dyscypliny, prowadzenie postępowania w zakresie nadawania stopni naukowych w dyscyplinie naukowej i ich nadawanie w drodze decyzji administracyjnej.


Federalizacja

16 października 2018 r. w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Warszawski podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia federacji.

W ramach federacji WUM i UW współpracują na trzech 3 głównych platformach: badawczej, infrastrukturalnej oraz transferu technologii. Uczelnie realizują wspólnie projekty naukowe, prowadzą razem wybrane zajęcia dydaktyczne oraz umożliwią studentom i pracownikom uczelni partnerskiej korzystanie ze swojej infrastruktury. 

Więcej o federalizacji

 

 

Printer Friendly, PDF & Email