Federalizacja WUM-UW

 

List intencyjny w sprawie federalizacji WUM-UW

16 października 2018 r. w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Warszawski został podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia federacji. Ściślejsza współpraca WUM i UW pozwoli lepiej wykorzystać potencjał obu uczelni, uniwersytety wspólnie będą mogły prowadzić bardziej wszechstronne projekty naukowe. Dotyczyć one będą najważniejszych wyzwań współczesności, wymagających wiedzy i doświadczenia specjalistów z obu uczelni, a także infrastruktury, którą dysponują.

UW i WUM, w ramach federacji, współpracować będą na trzech 3 głównych platformach: badawczej, infrastrukturalnej oraz transferu technologii. Uczelnie zamierzają realizować razem projekty naukowe, prowadzić wspólnie wybrane zajęcia dydaktyczne, umożliwić studentom i pracownikom uczelni partnerskiej korzystanie ze swojej infrastruktury. Celem federalizacji jest również utworzenie wspólnego systemu szkół doktorskich, dzięki któremu kształcenie będzie otwarte dla doktorantów WUM i UW. Federacja umożliwi studentom i doktorantom szerszy udział w zajęciach dydaktycznych partnerskiej uczelni. Będą mogli oni także uczestniczyć w działalności kół naukowych oraz inkubatora przedsiębiorczości drugiej uczelni. Studenci, doktoranci i pracownicy uzyskają także dostęp do infrastruktury partnera. Uczelnie wspólnie będą uczestniczyły w konkursach grantowych i realizowały projekty naukowe.

Szczegółowy opis wydarzenia


29 października 2018 r. Senat WUM, uchwałą nr 91, wyraził poparcie dla "Listu intencyjnego w sprawie utworzenia federacji przez Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Warszawski", słowami: "Dostrzegając wzajemne powiązania i zgromadzony po stronie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Warszawskiego potencjał naukowy i dydaktyczny Senat pozytywnie ocenia inicjatywę utworzenia federacji Uniwersytetów. Zacieśnienie współpracy badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej pomiędzy obiema uczelniami pozwoli stworzyć warunki do rozwoju badań i oferty kształcenia odpowiadających na współczesne wyzwania społeczne, a także do wzrostu pozycji międzynarodowej uniwersytetów połączonych federacją."


Zespół rektorski ds. federacji

5 grudnia 2018 r., zarządzeniem rektora nr 133/2018 powołano zespół rektorski ds. opracowywania założeń działania federacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Uniwersytetem Warszawskim. Jego zadaniem było, opracowanie do 31 marca 2019 r., założeń działania przyszłej federacji oraz zdefiniowanie zadań umożliwiających przygotowanie założeń statutu federacji.


Spotkania dotyczące federalizacji WUM-UW

18.12.2018 - Pierwsze międzyuczelniane spotkanie w sprawie federacji WUM i UW

24.01.2019 - Drugie spotkanie robocze zespołów ds. federalizacji UW-WUM

19.03.2019 - Spotkanie zespołów ds. federalizacji UW i WUM oraz rektorów uczelni

26.03.2019 - Kolejne spotkanie w sprawie federalizacji WUM i UW

09.08.2019 - Spotkanie robocze władz rektorskich z przedstawicielami Rad Uczelni i koordynatorami zespołów ds. federalizacji UW-WUM


10 września 2019 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej UW miało miejsce kolejne spotkanie przedstawicieli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Warszawskiego, podczas którego dyskutowano o korzyściach zacieśniania współpracy i zaprezentowano założenia działania federacji. 
W trakcie spotkania prof. Krzysztof J. Filipiak oraz Dyr. Jacek Cichocki omówili koncepcję federacji, przygotowaną wspólnie przez uczelniane zespoły. Powstanie koncepcji poprzedziła identyfikacja kluczowych atutów i słabości przyszłej Federacji (analiza SWOT/TOWS) oraz liczne spotkania i konsultacje z osobami kierującymi Uczelniami: kanclerzami, kwestorami, dyrektorami działów, a także pracownikami, samorządem doktorantów, studentami i przedstawicielami Rad Uczelni. Zgodnie z przyjętymi założeniami, głównym wyzwaniem Federacji będzie wsparcie wspólnych badań, w tym odciążenie formalno-organizacyjne naukowców i ułatwienie dostępu do infrastruktury, co zwiększy szanse badaczy w pozyskaniu dofinansowania. Federacja ma być także bytem realizującym cele obu Uczelni i służebnym wobec nich, posiadającym odrębną osobowość prawną. 

Szczegółowy opis wydarzenia
 

Wynik kilkumiesięcznych prac zespołów ds. federacji UW i WUM nad koncepcją współpracy dostępny jest w dokumencie „Federacja UW – WUM – materiał roboczy do dyskusji przygotowany przez Zespoły Rektorskie WUM i UW” z załącznikami (plik pdf 7,52 MB).


18 września 2019 r. Rektor - prof. Mirosław Wielgoś przekazał całej społeczności akademickiej list dotyczący federalizacji WUM-UW, będący podsumowaniem korzyści wynikających ze stworzonej  federacji.

List Rektora


Projekt Statutu Federacji UW-WUM zaopiniowany pozytywnie przez Senat

21 października br. Senat Uczelni zaopiniował pozytywnie projekt statutu Federacji Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kilka dni wcześniej, 16 października br., w identycznej formie projekt został przyjęty również przez Senatorów Uniwersytetu Warszawskiego.

Informacja na temat zaopiniowana Statutu przez Senat


Federalizacja - aspekty prawne i organizacyjne

- federacja – zgodnie z ustawą – ma wobec tworzących ją uczelni odrębną osobowość prawną, z prawnego punktu widzenia jest osobną instytucją kierowaną przez własne organy
- federacja jako osobna instytucja ma niezależny od obydwu uczelni majątek, finanse i zobowiązania; utworzenie federacji nie oznacza przejęcia przez WUM zobowiązań UW, ani przejęcia przez UW zobowiązań WUM, nie oznacza też przejęcia przez federację zobowiązań którejkolwiek z uczelni
- uczelnie nie podlegają władzom federacji, organy federacji decydują o jej funkcjonowaniu, natomiast nie mają wpływu na wewnętrzne sprawy uniwersytetów; pracownicy każdej uczelni podlegają swoim rektorom i senatom, a nie organom federacji
- wszelkie wspólne działania uczelni prowadzone są na podstawie uzgodnień i porozumień
- po powołaniu federacji wszelka infrastruktura WUM i UW pozostanie własnością uczelni; federacja nie będzie gromadziła własnego majątku, nie będzie przejmowała nieruchomości
- wg ustawy organami federacji są prezydent oraz zgromadzenie, zasady ich powoływania i funkcjonowania reguluje Statut federacji uchwalany przez Senaty obu uczelni i zatwierdzany przez ministra; rozważana jest propozycja, aby federacja UW i WUM posiadała również radę, która nadzorowałaby działania federacji
- budżet federacji składałby się z kwot przekazanych przez uniwersytety na podstawie decyzji organów uczelnianych, a także ze środków pozyskanych przez federację ze źródeł zewnętrznych
- ewaluacja działalności naukowej w dyscyplinach odbywa się na poziomie federacji, a nie tworzących ją uczelni; z przeprowadzonych analiz wynika, że WUM i UW są pod tym względem kompatybilne – dyscypliny naukowe prowadzone na WUM i UW się nie pokrywają, WUM prowadzi badania w trzech dyscyplinach: nauk medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu
- systemy szkół doktorskich stworzonych na WUM i UW są kompatybilne; po powołaniu federacji możliwe byłoby utworzenie wspólnej, interdyscyplinarnej szkoły doktorskiej; stopnie naukowe byłyby nadawane przez rady naukowe dyscyplin uczelni
- wg planów WUM i UW federacja ma mieć "lekką" – nierozbudowaną strukturę organizacyjną, która pozwoli na efektywne działanie, ale nie będzie generować dużych kosztów


Federalizacja - korzyści

Historyczny powrót do korzeni
Warszawska uczelnia medyczna od 1816 roku, z historycznymi przerwami, do 1950 roku funkcjonowała jako wydział lekarski, a także farmaceutyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kolejne blisko 70 lat stanowiła byt niezależny (Akademia Medyczna, a następnie od marca 2008 roku Warszawski Uniwersytet Medyczny). Spoglądając historycznie, funkcjonowanie medycyny jako części Uniwersytetu Warszawskiego lub jako samodzielnej Uczelni równoważy się czasowo. Formuła federacji stanowi zatem swoisty kompromis w toczącej się od 1989 roku debacie pomiędzy zwolennikami powrotu do Uniwersytetu Warszawskiego, a zachowania samodzielności i tożsamości Uczelni.

Zabezpieczenie miejsca i roli uczelni medycznej w warunkach nowej ustawy o szkolnictwie wyższym
WUM, pomimo pozycji lidera wśród medycznych uczelni w Polsce, nie może mierzyć się w rankingach i zestawieniach z innymi uniwersytetami, reprezentując tylko jedną dziedzinę nauk i trzy dyscypliny medyczne. Formuła federacji z Uniwersytetem, od którego WUM został odłączony w 1950 roku, daje możliwość wspólnej ewaluacji nowych dla WUM dziedzin i dyscyplin w przyszłości.

Nowe możliwości prowadzenia badań interdyscyplinarnych, współfinansowania badań naukowych, współużytkowanie większej infrastruktury badawczej po sfederalizowaniu z UW
Biorąc pod uwagę potencjał UW i WUM federacja obu podmiotów może potencjalnie dysponować unikalną i największą w Polsce infrastrukturą badawczo-edukacyjną.

Zwiększenie międzynarodowej widzialności dorobku badawczego oraz pozycji i rozpoznawalności na świecie
Federacja UW-WUM jako „zjednoczone uniwersytety warszawskie” ma szanse na awans w najbardziej popularnych i prestiżowych rankingach uczelni światowych. Poprawi się zatem konkurencyjność takiego podmiotu względem innych uniwersytetów, jak i uczelni medycznych.

Nowa, interdyscyplinarna oferta dydaktyczna dla doktorantów we wspólnej szkole doktorskiej prowadzonej w Federacji
Poszerzy ona zakres dyscyplin naukowych, w ramach których będzie można prowadzić badania i pisać prace doktorskie. Otworzy ona możliwości kształcenia doktorantów w oparciu o współpracę z naukowcami innych dziedzin i dyscyplin niż te, uprawiane w WUM.

Możliwości stworzenia funkcjonalnego, unikatowego w skali kraju zaplecza naukowo-dydaktycznego Federacji w Kampusie Banacha
Na terenie kampusu Banacha posadowione są bazy kliniczne WUM, centra badawcze, Wydział Farmaceutyczny, kompleksy dydaktyczne, sportowe, nowoczesne Uniwersyteckie Centrum Stomatologii, zaplecze biblioteczno-informatyczne. Z drugiej strony, na kampusie UW posadowiło nowoczesne kompleksy naukowo-badawcze wydziałów nauk ścisłych, nauk biologicznych i nauk o ziemi, co będzie stanowiło unikatową przestrzeń dla przyszłej współpracy WUM- UW.

 

 


POCZĄTKI WSPÓŁPRACY

Od 2017 roku akademickiego WUM i UW stopniowo zacieśniają współpracę naukową i dydaktyczną. Od listopada 2017 do maja 2018 roku odbywały się spotkania naukowców obu uczelni. Brali w nich udział przedstawiciele nauk ścisłych, przyrodniczych i medycznych, ale także zajmujących się prawem, bioetyką, logopedią, zarządzaniem i historią medycyny. Od 1 października br. UW i WUM uruchamiają wspólnie program mikrograntów. Pracownicy i doktoranci z obu uczelni mogą ubiegać się o dotacje na prowadzenie wspólnych badań finansowanych ze środków zewnętrznych. W styczniu 2018 r. obie uczelnie podpisały porozumienie o uruchomieniu pilotażowego programu międzyuczelnianych zajęć fakultatywnych. Studenci WUM i UW mogli zapisać się na wybrane przedmioty oferowane przez partnerską uczelnię. W nowym roku akademickim pula zajęć, z których będą mogli skorzystać studenci, zostanie rozszerzona. Studenci i doktoranci obu uczelni uczestniczą też wspólnie w zajęciach organizowanych przez Inkubator UW.


WSPÓLNA HISTORIA

Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz  Uniwersytet Warszawski mają wspólną tradycję.

W 1809 roku lekarze: August Wolff, Jacek Dziarkowski, Józef Czekierski, Franciszek Brandt oraz asesor farmacji Józef Celiński postanowili założyć szkołę lekarsko-chirurgiczną i już 7 października tego roku Izba Edukacyjna Księstwa Warszawskiego zorganizowała przy Szkole Prawa Wydział Akademicko-Lekarski w Warszawie (Akademię Lekarską), którego prezesem mianowała Stanisława Staszica, a dziekanem Jacka Dziarkowskiego.
W 1817 roku Akademię Lekarską włączono, jako Wydział Lekarski, w skład Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Organizacją wydziału zajął się dawny dziekan Akademii Lekarskiej Jacek Dziarkowski. Od 1818 roku kształcono: lekarzy wyższych (magistrów), jako przyszłych doktorów medycyny, aptekarzy, lekarzy niższych (chirurgów II i III rzędu), akuszerów, akuszerki, dentystów, okulistów i konowałów. Nauka lekarzy trwała 3 lata, doktorów medycyny – 5 lat, farmaceutów – 2 lata.

Do lat 50. XX wieku na UW wykładano medycynę i farmację. Decyzją władz państwowych wiosną 1950 roku oddzielono od Uniwersytetu wydziały Lekarski i Farmaceutyczny. Z ich połączenia powstała Akademia Medyczna – dzisiejszy Warszawski Uniwersytet Medyczny.


Źródło: materiały WUM i UW