Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konsultacje społeczne projektu nowego Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Projekt nowego Statutu został opracowany przez Komisję Rektorską ds. opracowania nowego Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, powołaną przez Jego Magnificencję prof. dr. hab. n. med. Mirosława Wielgosia zarządzeniem nr 81/2018 z późn. zm. z dnia 7 sierpnia 2018 roku. W skład Komisji Rektorskiej ds. opracowania nowego Statutu WUM weszli przedstawiciele władz rektorskich, z Przewodniczącym JM prof. dr. hab. Mirosławem Wielgosiem, Dziekani i Prodziekani Wydziałów, przedstawiciele Rady Młodych Naukowców, Samorządu Studentów a także administracji WUM. Zadaniem Komisji było przygotowanie nowego projektu Statutu Uczelni dostosowanego do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0. 

Projekt nowego statutu Uczelni jest do pobrania tutaj (dostęp z sieci wewnętrznej Uczelni) lub poprzez portal SSL-VPN.

Uwagi i sugestie do projektu nowego Statutu przedstawiciele społeczności akademickiej WUM mogli zgłaszać do 16 kwietnia 2019 roku.

Zgłoszone uwagi będą na bieżąco analizowane przez Jego Magnificencję prof. dr. hab. n. med. Mirosława Wielgosia pod kątem możliwości wprowadzenia ich do projektu Statutu. Ze względu na obecny harmonogram opiniowania (Rada Uczelni oraz związki zawodowe) i uchwalania nowego Statutu WUM nie jest przewidziana publiczna dyskusja nad zgłoszonymi uwagami podczas procesu konsultacji społecznych. Po zakończonym procesie konsultacji projektu Statutu WUM powstanie raport podsumowujący zgłoszone uwagi, sugestie oraz pytania i zawierający odpowiedzi na nie. Raport ten zostanie przedstawiony społeczności akademickiej WUM i będzie wykorzystany w dalszym rozwijaniu nowych instytucji statutowych.

Następnie, zgodnie z wymogami tzw. Ustawy 2.0., opinię na temat projektu nowego Statutu wyrażać będzie nowo powołana na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Rada Uczelni, a w dalszej kolejności związki zawodowe działające na WUM. Ostateczny projekt Statutu będzie uchwalany przez Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter