Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o konkursach projektów - archiwum 2016

Spotkanie naukowe Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego - Nowe strategie w zwalczaniu chorób współczesnego świata

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego zaprasza na spotkanie naukowe Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego (PSPB) pt. „Nowe strategie w zwalczaniu chorób współczesnego świata”, które odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2016 r. w Centrum Konferencyjnym Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie, przy ul. Księcia Trojdena 4. Czytaj dalej »

Konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-020/16 na rozszerzenia standardowych projektów

Od 31 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-020/16 na rozszerzenia standardowych projektów (realizowanych również w ramach regionalnych programów operacyjnych) o komponent ponadnarodowy w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER ogłoszony przez Centrum Projektów Europejskich. 

Planowana alokacja na konkurs: 20 000 000 PLN

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie Centrum Projektów Europejskich www.cpe.gov.pl

Konkurs NCBiR na Nowe Programy Kształcenia - Power 3.1

29 lutego 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na Nowe Programy Kształcenia w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. 

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r.

Planowana alokacja na konkurs: 200 000 000 PLN.

Link do dokumentacji konkursowej: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-1npkpower312016/

Granty na innowacyjne badania w programach TEAM i TEAM-TECH

Od 5 lutego można aplikować o granty na innowacyjne badania w programach TEAM i TEAM-TECH realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie mogą uzyskać zarówno instytucje naukowe, jak i firmy. Na pierwszy konkurs w obu programach FNP przeznaczyła łącznie ponad 54 mln zł.

W ramach programu TEAM można uzyskać środki na finansowanie zespołów badawczych kierowanych przez wybitnych uczonych z całego świata. Przedmiotem projektów, prowadzonych obowiązkowo we współpracy z partnerem zagranicznym, powinny być przełomowe w skali międzynarodowej badania B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Program TEAM-TECH skierowany jest natomiast do wybitnych uczonych posiadających doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych. Finansowaniu w tym programie podlegają projekty B+R realizowane we współpracy z partnerem gospodarczym, dotyczące rozwoju technologii, procesu lub innowacyjnego produktu.

Termin przyjmowania aplikacji do obu programów w pierwszym konkursie upływa 15 marca br. Kolejne nabory w 2016 r. zostaną ogłoszone w maju i listopadzie.

 

Więcej informacji na stronie: www.fnp.org.pl

IV międzynarodowy konkurs w ramach programu Infect-ERA otwarty

18 stycznia 2016 otwarto nabór wniosków w ramach IV międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu Infect-ERA. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób zakaźnych. 

Nazwa konkursu: Coordination of European funding for human infectious diseases research

Temat konkursu: choroby zakaźne ( z wyłączeniem badań związanych z HIV/AIDS, malarią i gruźlicą)

Informacja o zakresie konkursu oraz o krajach/ partnerach biorących udział konkursie zamieszczona jest na stronie NCBiR pod adresem: http://www.ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/neuron-cofund/aktualnosci/art,3954,neuron-cofund-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-jtc-2016.html.

Data otwarcia naboru wniosków: 18 stycznia 2016 r.

Data zamknięcia naboru wniosków: 17 marca 2016 r.

Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie programu (http://www.infect-era.eu/4th-call-2016).

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kwartał 2016 r.

Bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (przedmiotu i poziomu dofinansowania, wymaganych dokumentów) dostępne są na stronie NCBiR pod adresem: http://www.ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/infect-era/aktualnosci/art,3952,infect-era-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-jtc-2016.html oraz na stronie konkursu pod adresem: http://www.infect-era.eu/4th-call-2016.

Nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu Neuron Cofund

11 stycznia 2016  otwarto nabór wniosków w ramach pierwszego międzynarodowego konkursu na projekty badawcze, organizowanego w ramach programu Neuron Cofund. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii. 

Nazwa konkursu:

 "European Research Projects on External Insults to the Nervous System"

Temat konkursu:  Neurologia

Informacja o zakresie konkursu oraz o krajach/ partnerach biorących udział konkursie zamieszczona jest na stronie NCBiR pod adresem: http://www.ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/neuron-cofund/aktualnosci/art,3954,neuron-cofund-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-jtc-2016.html.

Data otwarcia naboru wniosków: 11 stycznia 2016 r.

Data zamknięcia naboru wniosków:  14 marca 2016 r.

Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny przez stronę programu (http://www.neuron-eranet.eu/).

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kwartał 2016 r.

Bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (przedmiotu i poziomu dofinansowania, wymaganych dokumentów) dostępne są na stronie NCBiR pod adresem: http://www.ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/neuron-c... oraz na stronie konkursu pod adresem: http://www.neuron-eranet.eu/en/613.php.

Komisja Europejska powołuje grupę ekspertów ds. metodologii oceny programu Horyzont 2020

Zbliża się termin nadsyłania zgłoszeń do specjalnej grupy ekspertów ds. metodologii oceny śródokresowej i ex-post programu Horyzont 2020 powołanej przez Komisję Europejską. Termin zgłoszeń upływa 31 stycznia br.

Grupa zacznie pracę już w pierwszym kwartale tego roku a zakończy w grudniu 2017 roku. W jej skład wejdzie maksymalnie dwudziestu niezależnych ekspertów zewnętrznych. Zdaniem dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE dr. inż. Zygmunta Krasińskiego praca w zespołach eksperckich to możliwość zgłaszania uwag i sugestii poprawy reguł realizowania programów unijnych. „Krajowy Punkt Kontaktowy Programów badawczych UE wspiera naukowców i przedsiębiorców w uczestniczeniu w Horyzoncie 2020. Chcielibyśmy też, by polskie środowisko naukowe i akademickie było szeroko reprezentowane w gremiach eksperckich KE, dlatego zachęcam do zgłaszania się” – dodaje dyrektor Krasiński.

Celem nowej grupy ekspertów będzie opracowanie i wdrożenie metodologii identyfikacji i oceny skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wszystkich programów ramowych począwszy od 5. Programu Ramowego aż po Horyzont 2020.

Eksperci powołani do tej grupy powinni mieć m.in. dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i oceny polityki badań i innowacji; udokumentowane doświadczenie w jednym lub kilku obszarach sektorowych zgodnych z wyzwaniami społecznymi programu Horyzont 2020.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w pracach tej grupy prosimy zarejestrować się poprzez stronę Participal Portal lub wysyłając maila RTD-A5-SUPPORT@ec.europa.eu.

Więcej informacji na temat wymagań wobec ekspertów znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.

Więcej na stronie www.kpk.gov.pl

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter