Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o konkursach projektów - archiwum 2016

Konkurs na realizację projektów dot. szkolenia pracowników administracyjnych w ochronie zdrowia

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), 15 czerwca br. ogłosił konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, dotyczący Działania 5.2 "Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych" (konkurs nr POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16).

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolność analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia.

W ramach konkursu wspierany będzie następujący typ projektów: "Szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia".

Alokacja na konkurs wynosi 25 mln zł. Całkowita wartość projektu nie może być mniejsza niż 500 000 zł ani większa niż 2 500 000 zł.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 15 lipca do 30 września 2016 r.

Więcej informacji o konkursie: http://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-37-2639-Rusza_konkurs_na_realizacje_projektow_pt_Szkolenia_pracownikow_administracyjnych_w_ochronie_zdrowia.html

Konkurs na realizację projektów dot. kształcenia podyplomowego lekarzy, realizowanego w innych formach niż specjalizacje

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), 15 czerwca br. ogłosił konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych (konkurs nr POWR.05.04.00-IP.05-00-003/16).

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują realizację kursów doskonalących dla lekarzy (ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej) w zakresie chorób związanych z układem krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz chorób układu oddechowego.

W ramach konkursu wspierany będzie typ projektów: „Kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy współpracujących z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej”.

Alokacja na konkurs wynosi 40 mln zł. Całkowita wartość projektu nie może być mniejsza niż 500 000,00 zł ani większa niż 2 500 000,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 15 lipca do 1 sierpnia br.

Więcej informacji o konkursie:

http://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-37-2640-Rusza_konkurs_na_realizacje_projektow_dot_ksztalcenia_podyplomowego_lekarzy_realizowanego_w_innych_formach_niz_specjalizacje_.html

Konkurs na członków Grupy ds. Etycznych w obszarze Nauki i Nowych Technologii (EGE)

Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Badań i Innowacji) zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków w Grupie ds. Etycznych i Nowych Technologii (EGE). Grupa jest niezależnym ciałem doradczym Komisji Europejskiej, wyrażającym opinię nt. tworzonego prawa oraz wdrażanych polityk w kontekście rozwoju nauki i nowych technologii. Aktualny nabór do 15-osobowej Grupy dotyczy jej przyszłych działań w okresie 2016-2021 i zakłada minimum dwuipółroczne uczestnictwo w jej pracach.

Członkowie Grupy będą się odbywać regularne spotkania, minimum 6 razy w roku (12 dni roboczych). Uczestnictwo w jej pracach jest nieodpłatne, zakładany jest zwrot kosztów podróży.

Termin zgłaszania kandydatur mija 26 czerwca 2016 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu oraz na stronie: https://ec.europa.eu/research/ege/index.cfm

Nabór wniosków w konkursie w ramach Działania 4.1, Poddziałanie 4.1.2 POIR w 2016 r.

Od 30 czerwca do 29 lipca br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzić będzie nabór wniosków w konkursie nr 1, ogłoszonym w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wsparcie udzielane będzie na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/20141, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych. Zakres ten opracowany jest na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

Projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum.

Kwota przeznaczona na konkurs: 400 000 000 PLN, w tym:

1) 372 000 000 PLN - w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie)

2) 28 000 000 PLN– w ramach alokacji kategorii regionów lepiej rozwiniętych (tj. województwa mazowieckiego).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 000 000 PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 8 000 000 PLN.

Więcej o konkursie pod adresem: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14122016/

Konkurs POWER na Międzynarodowe Programy Kształcenia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia. Celem programu jest poprawa dostępności wspomnianych programów dla osób z Polski oraz cudzoziemców uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 27 czerwca 2016 r. do 29 lipca 2016 r.

Projekty muszą obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie nowe elementy ze wskazanych poniżej:

- realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców,

- realizacja międzynarodowych programów studiów oraz organizacja w Polsce międzynarodowych szkół letnich umożliwiających studiowanie cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym środowisku przez osoby z Polski,

- włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach.

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 145 000 000,00 PLN, w tym maksymalna wartość projektu dla uczelni kształcących 4 001 – 12 000 studentów nie może przekroczyć 3 000 000,00 PLN.

Więcej o konkursie pod adresem: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-1mpkpower332016/

Łotewskie instytucje poszukują partnerów do współpracy w ramach programu HORIZON 2020

Łotewskie instytucje pilnie poszukują partnerów do wspólnego opracowania oraz wdrożenia projektów dofinansowanych z programu HORIZON 2020, w ramach poniższych działań:

  1. Migrants’ health: Best practices in care provision for vulnerable migrants and refugees.
  2. Gathering knowledge and exchange best practices on measures reducing underage drinking and heavy episodic drinking.
  3. Gathering knowledge and exchange best practices to on measures to prevent illicit drug use in line with the minimum quality standards in drug demand reduction.
  4. Support to Member States and stakeholders to address the chronic disease challenge.
  5. Donor selection and protection.

Termin składania wniosków aplikacyjnych upływa 2 czerwca br.

Dane kontaktowe partnerów z Łotwy zainteresowanymi współpracą dostępne są tutaj

Dzień informacyjny – Granty indywidualne MSCA – konkurs IF 2016

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza wszystkich zainteresowanych składaniem wniosku o europejskie granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (Horyzont 2020) do udziału w dniu informacyjnym, który odbędzie się 31 maja br. w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Szczegółowe informacje: http://www.kpk.gov.pl/?event=granty-indywidualne-msca-konkurs-if-2016

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter