Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o konkursach projektów - archiwum 2016

Ogłoszenie o konkursie grantowym ONKOGRANTY

 

Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów badawczych i analiz systemowych z dziedziny polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego w obszarze walki z rakiem. Fundacja poszukuje oryginalnych projektów, twórczo nawiązujących do programowego dokumentu Fundacji, Strategii Walki z Rakiem 2015-2024, których realizacja ma szansę znacząco wpłynąć na poprawę dostępności i jakości opieki onkologicznej w Polsce.

Konkurs skierowany jest do badaczy specjalizujących się w problematyce zdrowotnej, ekonomicznej i społecznej oraz do organizacji pozarządowych zainteresowanych ochroną zdrowia, a zwłaszcza onkologią i prawami pacjentów.  Wnioskodawcami mogą być tylko osoby fizyczne – naukowcy lub zespoły badawcze zatrudnione w publicznych i niepublicznych  uczelniach i instytutach badawczych, a także członkowie lub pracownicy organizacji pozarządowych działających w obszarze zdrowia, szczególnie w zakresie onkologii i praw pacjenta.

Termin składania wniosków upływa 15 października 2016 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku). Szczegółowych informacji udziela  pracownik biura Fundacji: onkogranty@ligawalkizrakiem.pl

Informacje o konkursie znajdą Państwu na stronie:

http://ligawalkizrakiem.pl/projekty/onkologiczny-fundusz-grantowy/oglosz...

Drugi konkurs w programach FIRST TEAM, HOMING i POWROTY

12 sierpnia br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabory do drugiego konkursu w programach: FIRST TEAMHOMING i POWROTY. Czytaj dalej »

Konkurs „Teaming for Excellence”

5 sierpnia br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór na preselekcję polskich propozycji projektów do konkursu „Teaming for Excellence”.

Celem preselekcji jest wyłonienie najlepszych propozycji projektów, które w wyniku dalszego opracowana zostaną przez NCBR (jako koordynatora) złożone w konkursie „Teaming for Excellence WIDESPREAD-04-2017: Teaming Phase 1” w ramach programu HORYZONT 2020.

Wybranym propozycjom projektów NCBR zapewni wsparcie merytoryczne w przygotowaniu wniosków składanych w konkursie „Teaming for Excellence”. NCBR wejdzie w skład konsorcjum projektowego w charakterze koordynatora projektu i będzie odpowiadało za złożenie wniosków w terminie wskazanym przez Komisję Europejską.

Zasady i regulamin konkursu „Teaming for Excellence” dostępne są na stronie Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/23532-widespread-04-2017.html

Sposób składania propozycji projektów:

Wnioskodawca składa propozycję projektu wraz z załącznikami wyłącznie w wersji elektronicznej (skany dokumentów w formacie pdf), poprzez wysłanie jej na adres:wnioski.teaming@ncbr.gov.pl.

Do preselekcji dopuszczone zostaną propozycje projektów, które wpłyną do NCBR w terminie do 31 sierpnia 2016 r. do godz. 16:00 czasu lokalnego.

Pełna wersja ogłoszenia zawierająca regulamin konkursu oraz wymagane dokumenty znajduje się na stronie:

http://www.ncbir.gov.pl/aktualnosci/art,4433,preselekcja-polskich-wnioskow-do-konkursu-teaming-for-excellence.html

 Ewentualne pytania iwątpliwości należy zgłaszać do Biura Projektów WUM projekty@wum.edu.pl

 

I konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” – TECHMATSTRATEG

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił konkurs na projekty w ramach STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” - TECHMATSTRATEG.

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu.

Pierwszy konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z trzech strategicznych obszarów problemowych:

  1. Technologie materiałów konstrukcyjnych;
  2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych;
  3. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w pierwszym konkursie Programu wynosi 150 000 000,00 PLN.

Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 15 września 2016 r. do 28 października 2016 r. (do godziny 15:00).

Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/nowoczesne-technologie-materialowe---techmatstrateg/aktualnosci/art,4353,i-konkurs-na-projekty-w-ramach-programu-strategicznego-nowoczesne-technologie-materialowe-techmatstrateg.html

Nabór wniosków w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego - POWER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło Konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie co najmniej trzech ze wskazanych poniżej elementów:

- innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (np. learning-by-doing, design-thinking),

- umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia,

- w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym,

- zarządzania informacją.

W uzasadnionych przypadkach, projektodawca może uwzględnić wykorzystanie zagranicznych rozwiązań w zakresie podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadr uczelni.

Planowana alokacja na konkurs wynosi 132 000 000,00 PLN.

Instytucja ogłaszająca Konkurs nie wyznaczyła maksymalnej wartości projektu wyrażonej w określonej kwocie – jest ona ustalana jedynie w przeliczeniu na jednego uczestnika projektu i jest zależna od miejsca uzyskiwania wsparcia. Maksymalny koszt przypadający na jednego uczestnika korzystającego z form wsparcia realizowanych poza granicami kraju nie może przekroczyć 24 000 PLN – jako wsparcie zagraniczne należy rozumieć uczestnictwo w działaniach związanych z koniecznością wyjazdu poza granice kraju, a nie z uzyskanym na terenie kraju wsparciem od podmiotów zagranicznych. W przypadku uczestników korzystających ze wsparcia jedynie na poziomie krajowym maksymalny koszt nie może przekroczyć 9 000 PLN na osobę.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od 1 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r.

Więcej informacji: http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-1kadrapower342016/

Nabór wniosków do programu „Regionalne agendy naukowo-badawcze” - POIR 4.1.2

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 Komisji UE, wpisujące się w zakres Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB).

Obszary tematyczne wymienione w RANB to:

1)      ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

2)      BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

3)      ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA, TRANSPORT I BUDOWNICTWO

4)      INNOWACYJNE TECHNOLOGIE DLA ŚRODOWISKA

5)      INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE

Wnioski przyjmowane będą wyłącznie w wersji elektronicznej od 30 czerwca do 29 lipca 2016 r.

Alokacja środków na konkurs dla województwa mazowieckiego wynosi 28 000 000 PLN, przy czym wartość kosztów kwalifikowalnych projektu powinna zawierać się w przedziale od 1 000 000 PLN do 8 000 000 PLN.

Projekt powinien być realizowany w konsorcjum, przy zaangażowaniu maksymalnie 5 podmiotów, w którego skład wchodzi co najmniej:

1) jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę” (art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014), z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy oraz

2) jedno przedsiębiorstwo.

Więcej informacji pod adresem http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14122016/

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter