Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o konkursach projektów - archiwum 2016

Spotkania brokerskie w ramach programu Horyzont 2020

9 stycznia 2017 r. w Zagrzebiu (Chorwacja) zostaną zorganizowane spotkania brokerskie poświęcone aktualnemu konkursowi w pierwszym wyzwaniu społecznym programu Horyzont 2020:

„Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan”.  Tematyka spotkania to medycyna personalizowana, zastosowanie technologii ICT w obszarze medycyny oraz zagadnienia zdrowia człowieka w wyzwaniu „Bezpieczeństwo żywności”.

Podczas wydarzenia można nawiązać kontakty z potencjalnymi partnerami lub koordynatorami projektów w H2020. W ramach spotkania będzie możliwość przedstawienia potencjału naukowego swojej jednostki lub pomysłu na projekt.

 Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymagana jest tylko rejestracja, która zamyka się 5 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje na  https://www.b2match.eu/BEHealthZagreb

Nabór wniosków w ramach programu stypendialnego rządu francuskiego w roku 2017/2018

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego na rok akademicki 2017-2018. Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) finansują i ułatwiają pobyt we Francji wybitnym polskim studentom oraz naukowcom.

Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.

Prezentacja programów stypendialnych, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce w rubryce Stypendia (http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja).

Komunikat prasowy

Broszura z opisem programów BGF

Plakat towarzyszący kampanii promującej BGF 2017-2018  

Ruszają kolejne nabory do programów TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility

Od 15 listopada br. do 16 stycznia 2017 r. wybitni uczeni z całego świata mogą aplikować o granty na prowadzenie innowacyjnych badań w konkursach TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie mogą uzyskać zarówno instytucje naukowe, jak i firmy. Do zdobycia jest łącznie 42 mln złotych. 

Szczegółowe informacje

Przetargi na wybór ekspertów medycznych w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”

W związku z realizacją przez Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, ogłoszono przetargi na wybór ekspertów medycznych, prowadzone przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia (ZZP).

Poszukiwani eksperci mają uczestniczyć w pracach grup roboczych, których efektem ma być opracowanie map potrzeb zdrowotnych odnoszących się do leczenia określonych grup chorób.

Informacje szczegółowe (wraz z koniecznymi do złożenia do ZZP dokumentami) dostępne są na stronie podmiotowej ZZP w zakładce „OGŁOSZENIA O PRZETARGACH”. http://www.zzpprzymz.pl/ogloszenia-o-przetargach.php

ERA-NET EuroNanoMed III - planowane ogłoszenie konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje ogłosić w listopadzie 2016 r. wspólny konkurs na projekty badawcze w ramach inicjatywy EuroNanoMed III. Zakres konkursu będzie dotyczyć nanomedycyny, a tematyka zgłaszanych projektów powinna wpisywać się w następujące obszary badawcze:

 • Regenerative medicine
 • Diagnostics
 • Targeted delivery systems.

O dofinansowanie z Centrum będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa i jednostki naukowe zarejestrowane w Polsce pod warunkiem udziału polskiego przedsiębiorstwa w konsorcjum międzynarodowym składającym wniosek.

Więcej informacji dostępnych jest w ogłoszeniu na stronie Programu:http://www.euronanomed.net/joint-calls/8th-joint-call-2017/

Bezpłatne warsztaty Krajowego Punktu Kontaktowy PB UE

Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE zaprasza na bezpłatne warsztaty o zakresie tematycznym:

- możliwości dla Naukowców i MŚP w Horyzoncie 2020,

- dokumentacja konkursowa Participant Portal – rodzaje projektów,

- kryteria formalne oceny wniosków, konkursy jedno i dwuetapowe,

- elementy dobrego wniosku: projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne na przykładzie priorytetu „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan” – formularze administracyjne A oraz część merytoryczna wniosku B.

Warsztaty odbędą się 20 października  2016 r.  w siedzibie Krajowego Punktu Kontaktowego przy ul. Krzywickiego 34a w godzinach od 10:00 do 15:00 w sali AB na III piętrze.

Ponieważ spotkanie będzie w formie warsztatów liczba miejsc ograniczona.

http://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-abc-przygotowania-wniosku-do-horyzontu-2020-zdrowie

Nabór w programach PL07 oraz PL13 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło kolejne tury naborów w programach PL07 oraz PL13 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) MF EOG/NMF. Celem Funduszu jest rozwój partnerstwa oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń oraz najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Norwegii. 

 • PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych.
  Działania podejmowane w ramach FWD odnoszą się do celu programu PL07, którym jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.
 • PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.
  Działania podejmowane w ramach FWD odnoszą się do celu programu PL13, którym jest przyczynienie się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa polskiego poprzez ograniczanie nierówności w zdrowiu wywołanych czynnikami społecznymi 

Wnioski mogą być składane przez:

 • (PL07) podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie, w tym:
  • podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych,
  • instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia,
  • uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych
  • (PL13) stosowne podmioty działające w obszarze zdrowia publicznego

 Alokacja na PL07: 1 004 180 PLN

Alokacja na PL13:    203 019 PLN

Wnioskodawcy mogą składać wnioski FWD w trakcie naboru wniosków od momentu jego ogłoszenia do momentu zakontraktowania całej dostępnej alokacji, jednak nie później niż do dnia 30.12.2016 r.

Szczegółowe informacje o konkursach znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia:

PL07 - http://zdrowie.gov.pl/uploads/zamowienia/assets/Og%C5%82oszenie_fwd_vi_nab%C3%B3r_2.pdf

PL13 - http://zdrowie.gov.pl/uploads/zamowienia/assets/Og%C5%82oszenie_fwd_pl13_v.pdf

 Dodatkowych informacji udziela Biuro Projektów WUM.

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter