Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o konkursach projektów - archiwum 2014

Przypomnienie o aktualnych konkursach projektów

Przypominamy, że 17 czerwca br. upływa termin następujących konkursów projektów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki:

OPUS 7 – na projekty badawcze, w tym zakup aparatury naukowo-badawczej;

PRELUDIUM 7 – na projekty badawcze dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora;

SONATA 7 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora.

Szczegółowe informacje nt. organizowanych konkursów dostępne są na stronach Narodowego Centrum Nauki (http://www.ncn.gov.pl) oraz Działu Nauki WUM. (http://dzialnauki.wum.edu.pl/finansowanie-nauki/projekty-badawcze-rozwojowe).

Opatrzone podpisami wnioski należy złożyć do dnia 4 czerwca br. w Dziale Nauki (pok. 427, 428), w 3 egzemplarzach.

Nabór wniosków w programie stażowym PRAXIS

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków w programie stażowym PRAXIS, nowej inicjatywie realizowanej w ramach projektu SKILLS. Program umożliwi jego uczestnikom rozwijanie umiejętności z zakresu zarządzania projektami badawczymi i zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, transferu technologii oraz komercjalizacji wyników badań - w ramach stażu odbywanego w zagranicznym ośrodku naukowym lub zagranicznej firmie. Czytaj dalej »

Spotkanie dotyczące możliwości finansowania projektów badawczo-rozwojowych w ramach nowego Programu Ramowego Komisji Europejskiej HORIZON 2020.

Szanowni Państwo,

w imieniu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. Sławomira Majewskiego oraz Biura Projektów zapraszamy na spotkanie dotyczące możliwości finansowania projektów badawczo-rozwojowych w ramach nowego Programu Ramowego Komisji Europejskiej HORIZON 2020.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 marca (rozpoczęcie o godz. 10.00) w sali 128 Centrum Biblioteczno-Informacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz przedstawiciele naszej Uczelni.

W załączeniu agenda spotkania.

Konkursy na granty indywidualne w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions (Horyzont 2020)

Uprzejmie informujemy, iż 12 marca 2014 r. zostały otwarte konkursy na granty indywidualne w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions (Horyzont 2020):

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF)
Termin składania wniosków do: 11 września 2014 r.

Dokumenty konkursowe

Individual Fellowships (IF) zasady:

Naukowiec w porozumieniu z wybraną instytucją badawczą przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy; pobyt w wybranej jednostce zagranicznej trwa od 12 do 36 miesięcy.

Individual Fellowship (IF)  może przybrać jedną z dwóch form:
1. European Fellowships – umożliwia indywidualnym europejskim naukowcom prowadzenie badań przez okres od 12 do 24 miesięcy w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie innego kraju europejskiego lub stowarzyszonego z UE. W ramach tego grantu można się także starać o środki na „reintegrację" (w 7 Programie Ramowym był to grant reintegracyjny).
2. Global Fellowships – skierowane są do doświadczonych naukowców europejskich zainteresowanych prowadzeniem badań w „krajach trzecich" (od 12 do 24 miesięcy) z obowiązkową fazą powrotną do Europy (12 miesięcy).

Uwaga. „Kraje trzecie" w rozumieniu programu to każde państwo, które nie jest krajem członkowskim/stowarzyszonym UE (listę krajów można sprawdzić w Aneksie A).

Zainteresowanych innymi konkursami ogłoszonymi w ramach Horyzontu 2020 zapraszamy na nowy „Participant Portal”

Nabór wniosków w programie „Wsparcie w ramach dużego bonu”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina, że prowadzony jest nabór wniosków w programie „Wsparcie w ramach dużego bonu”. PARP zaprasza mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną do składania wniosków. Wsparcie jest przeznaczone na zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

Nabór trwa do 20 marca 2014 r. do godz. 16.30.

Szczegóły na stronie

Infect-ERA – otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2014

Biuro Projektów informuje, iż 17 stycznia 2014 r. otwarto nabór wniosków w ramach II międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu Infect-ERA. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób zakaźnych.

Celem najnowszego konkursu pn. Second multilateral call for research projects within the ERA-NET Infect-ERA, organizowanego w ramach programu Infect-ERA jest wsparcie międzynarodowych badań translacyjnych w zakresie chorób zakaźnych człowieka. Czytaj dalej »

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłasza otwarte nabory wniosków

Biuro Projektów informuje, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, operator Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego ogłasza otwarte nabory wniosków w ramach komponentów:

Wizyty Przygotowawcze – w związku z niewyczerpaniem puli dostępnych środków, termin składania wniosków zostaje przedłużony do dnia 31 marca 2014 r. Wydłużeniu uległ również okres realizacji projektu – od 29 stycznia 2014 r. do 30 września 2014 r.
Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni
• Wymiany pracowników uczelni:
-prowadzenie zajęć dydaktycznych;
-uczestnictwo w seminariach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach;
-staż towarzyszący „work shadowing”. Czytaj dalej »

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter