Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Ogłoszenia o konkursach projektów - archiwum 2014

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej rozpoczyna nabór wniosków w trzeciej edycji konkursu IMPULS

Celem konkursu IMPULS jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. W ramach konkursu rozpatrywane są innowacyjne pomysły i koncepcje badawcze o potencjale komercjalizacyjnym. Finaliści konkursu prezentują swoje projekty podczas rozmowy z komisją składającą się ze specjalistów ze środowiska nauki i biznesu.

Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody w wysokości:

 • 120 tys. zł (I nagroda)
 • 100 tys. zł (II nagroda)
 • 80 tys. zł (III nagroda)

W konkursie IMPULS wnioski mogą składać uczestnicy projektu SKILLS, a więc osoby, które w związku ze swoim wcześniejszym udziałem w projekcie (np. uczestnictwem w szkoleniu) podpisały deklarację.

Rekrutacja będzie trwała do 5 listopada 2014 r. Uprzejmie informujemy, że projekty składane w trzeciej edycji konkursu IMPULS muszą się zakończyć do 30 listopada 2015 roku.

Szczegóły na stronie: http://www.fnp.org.pl/rozpoczynamy-nabor-wnioskow-w-trzeciej-edycji-konkursu-impuls/

Kolejna edycja konkursu PRAXIS - Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Biuro Projektów informuje o kolejnym konkursie PRAXIS ogłoszonym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań
oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie.

Nabór wniosków w ramach programu trwa do 15 grudnia 2014 r.

Zgłoszenia mogą przesyłać przedstawiciele wszystkich dziedzin nauki, o ile spełniają przedstawione poniżej warunki:

 1. są pracownikami naukowymi zamieszkałymi w Polsce i zatrudnionymi na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP;
 2. są doktorantami z polskich jednostek naukowych, zamieszkałymi w Polsce;
 3. są absolwentami studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.

Zgodnie z regulaminem programu staż w zagranicznej firmie może trwać od 1 do 6 miesięcy. W czasie przebywania na stażu wypłacane są następujące świadczenia:

 1. ryczałt na koszty utrzymania (w wysokości zależnej od kraju, w którym odbywany jest staż,
  kwotą bazową jest 1 555 euro miesięcznie);
 2. miesięczny dodatek podróżny – 600 euro na każde pełne 30 dni pobytu;
 3. refundację wydatków (tylko w przypadku jednostki naukowej), na pokrycie opłat związanych z zapewnieniem stanowiska pracy (tzw. bench fee), do 650 euro miesięcznie.

Szczegółowe informacje: http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis/

Konferencja Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i European Foundation Centre na temat doskonałości w nauce

W dn. 13-14 października br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Towards a new concept of Excellence in Research?”, organizowana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej we współpracy z European Foundation Centre.

Celem konferencji będzie dyskusja o ewolucji pojęcia doskonałości w nauce oraz o tym, jak skutecznie identyfikować i wspierać najlepsze badania naukowe. W konferencji wezmą udział wysocy rangą przedstawiciele europejskich instytucji finansujących badania naukowe, naukowcy oraz eksperci zajmujący się polityką naukową.

Keynote Speakerzy:
•    Prof. Jean-Pierre Bourguignon, Prezes European Research Council (ERC)
•    Prof. Anne Glover, b. Główny Doradca ds. Naukowych Przewodniczącego Komisji Europejskiej
•    Prof. Maria Leptin, Dyrektor European Molecular Biology Organization (EMBO)

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji oraz do rejestracji uczestnictwa poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie: http://excellenceinresearch.fnp.org.pl/.

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Kopernik (Centrum Nauki Kopernik), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu SKILLS FNP współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji:
Marta Michalska-Bugajska, Zespół ds. Kapitału Ludzkiego FNP
tel.: 604 128 182; e-mail:bugajska@fnp.org.pl

Aktualne konkursy projektów: OPUS 8, PRELUDIUM 8, SONATA 8 (Narodowe Centrum Nauki)

Narodowe Centrum Nauki prowadzi w chwili obecnej nabór projektów w trzech, niżej wymienionych konkursach:

 • OPUS 8 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • PRELUDIUM 8 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
 • SONATA 8 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Wnioski, należy sporządzić w systemie dostępnym na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji (https://osf.opi.org.pl) a następnie wydrukować. Wniosek winien zostać podpisany przez Kierownika projektu oraz parafowany przez Kierownika Kliniki/Zakładu zatrudniającego Kierownika Projektu a także, jeśli projekt będzie realizowany na terenie innej jednostki WUM, przez kierownika tej jednostki. Wnioski dotyczące badań, które będą realizowane na terenie szpitali winny zostać parafowane przez Dyrektorów Szpitali.

Opatrzony podpisami wniosek należy złożyć w Dziale Nauki (pok. 427, 428), w trzech egzemplarzach, do dnia 8 grudnia 2014 roku. Wraz z wnioskiem należy przedstawić, jeśli dotyczy, oświadczenie w sprawie utrzymania planowanej do zakupu aparatury (Zarządzenie nr 38/2009, Rektora WUM, z dnia 18 maja 2009). Druk oświadczenia dostępny na stronie Działu Nauki (http://dzialnauki.wum.edu.pl/finansowanie-nauki/projekty-badawcze-rozwojowe).

Po akceptacji przez Władze Uczelni wnioski składane są w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF oraz w formie papierowej do Narodowego Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków. Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 15 grudnia 2014 br.

Szczegółowe informacje nt. warunków konkursów znajdą Państwo na stronach internetowych Narodowego Centrum Nauki (http://www.ncn.gov.pl). W przypadku wątpliwości dotyczących kwestii formalnych Dział Nauki zaprasza na konsultacje.

IV konkurs w ramach Programu Patent Plus

Biuro Projektów informuje, że Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza IV konkurs w ramach Programu Patent Plus.

Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. W jego ramach finansowane są m.in. działania związane ze zgłoszeniem wynalazku w procedurze EPC, zgłoszeniem wynalazku w trybie PCT, wejściem w fazy krajowe państw – innych niż RP - w których zgłaszający zgodnie z deklaracją  ubiega się o patent. Środki mogą być również przeznaczone na pokrycie kosztów analiz ekonomicznych i strategii komercjalizacji wynalazku.

Nabór wniosków kończy się 5 listopada 2014 r. o godzinie 16.00.

Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków, który zostanie udostępniony w dniu otwarcia naboru wniosków.

Szczegóły na stronie: http://www.ncbir.gov.pl/programy-krajowe/patent-plus/aktualnosci/art,2935,iv-konkurs-w-ramach-programu-patent-plus.html

Ruszył konkurs „Innowacja plus”

Biuro Projektów informuje, że na stronie NCBiR ukazała się informacja o konkursie INNOWACJA PLUS.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs na najlepszą promocję projektów B+R, które uzyskały dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem konkursu „Innowacja plus” jest wskazanie najbardziej efektywnych form promocji, które wspierają komercjalizację wyników projektów badawczo-rozwojowych - więcej 

Stworzony katalog najlepszych praktyk będzie mógł służyć jako inspiracja dla wszystkich podmiotów korzystających z PO IG, a także dla przyszłych beneficjentów Programu Inteligentny Rozwój (2014-2020).

6. edycja konkursu Złoty Skalpel

Informujemy o rozpoczęciu 6. edycją konkursu Złoty Skalpel organizowanego przez redakcję Pulsu Medycyny.
Jego celem jest wyłonienie najwybitniejszych innowatorów w polskiej medycynie i systemie ochrony zdrowia.
Do udziału w konkursie zapraszane są pojedyncze osoby, zespoły badawcze, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz wszystkie instytucje, które w ostatnim roku wniosły nową jakość do opieki medycznej w Polsce,
w szczególności zgłoszenia dokumentujące:

 • wynalezienie nowej metody diagnostycznej lub terapeutycznej;
 • opracowanie nowej strategii związanej z organizacją i zarządzaniem w ochronie zdrowia;
 • unowocześnienie polskiego systemu opieki zdrowotnej poprzez implementację innowacyjnych rozwiązań światowych.

Spośród zgłoszonych projektów jury wybierze wiodące udoskonalenie, które przy dokonywaniu wyboru laureatów weźmie pod uwagę następujące kryteria: wkład w rozwój opieki zdrowotnej w Polsce w trosce o dobro pacjenta, możliwość usprawnienia pracy personelu medycznego, szanse na upowszechnienie ocenianego rozwiązania oraz aspekty ekonomiczne.
Nagrodą główną w konkursie jest grant naukowyufundowany przez partnera strategicznego - firmę Polpharma.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września, a ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 października 2014

Formularz zgłoszeniowy oraz pełny regulamin konkursu znajduje się na stronie zlotyskalpel.pulsmedycyny.pl

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter