Władze dziekańskie

Zgodnie z Rozdziałem 2 Statutu WUM Wydział jest odpowiedzialny za prowadzenie działalności dydaktycznej, w tym za jej organizację i koordynację oraz za tworzenie warunków do prowadzenia działalności naukowo-badawczej. Wydział współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni, w tym krajowymi i zagranicznymi ośrodkami i instytucjami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi, kulturalnymi i oświatowymi. Wydziałem kieruje dziekan, przy pomocy prodziekanów. Dziekana powołuje Rektor. Na wydziale działa rada wydziału, jako podmiot kolegialny, opiniodawczo-doradczy dziekana.
 

Władze dziekańskie na kadencję 2020-2024
 

Wydział Lekarski


prof. dr hab. n. med.
 Rafał Krenke

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny


prof. dr hab. n. med.
Dorota Olczak-Kowalczyk

 

Wydział Farmaceutyczny


dr hab. n. farm.
Joanna Kolmas

 

Wydział Nauk o Zdrowiu


dr hab. n. med.
Mariusz Gujski

Wydział Medyczny


prof. WUM dr hab. n. med.
Dariusz Białoszewski

 

Władze prodziekańskie

 

 

Władze prodziekańskie

 

 

Władze prodziekańskie

 

 

Władze prodziekańskie

 

Władze prodziekańskie

 

Printer Friendly, PDF & Email