Uczelniana Rada ds. Nauki

Zgodnie z rozdziałem nr 3, działem V "Jednostki organizacyjne w Uczelni", rozdziałem 9 "Podmioty opiniodawczo-doradcze w Uczelni", paragrafem 121, w Uczelni funkcjonują następujące podmioty opiniodawczo-doradcze:

1) Uczelniana Rada ds. Nauki
2) Uczelniana Rada ds. Kształcenia
3) Rada Biblioteczna

Zadaniem Rad jest wspieranie procesów: dydaktycznego i naukowego oraz organów i jednostek organizacyjnych Uczelni je realizujących.

 

Uczelniana Rada ds. Nauki

W skład Uczelnianej Rady ds. Nauki wchodzą:
1) Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii, jako przewodniczący
2) Przewodniczący wszystkich Rad Dyscyplin Naukowych
3) Dyrektor Szkoły Doktorskiej
4) inne osoby wskazane przez Przewodniczącego Rady

Do zadań Uczelnianej Rady ds. Nauki należy w szczególności:
1) współtworzenie polityki ewaluacyjnej Uczelni
2) koordynowanie działania Rad Dyscyplin we wszystkich sprawach dla nich wspólnych
3) współtworzenie algorytmów podziału części subwencji przeznaczonej na rozwój nauki na dyscypliny i wewnątrz dyscyplin
4) nadzór nad prowadzeniem konkursów na granty wewnętrzne Uczelni w ramach przyznanego funduszu
5) opracowywanie projektu zakresu obowiązków naukowych nauczycieli akademickich
6) opiniowanie wniosków o nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe

Printer Friendly, PDF & Email