Regulaminy


Regulaminy dotyczące studiów i studentów

Regulamin studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (wprowadzony na mocy uchwały nr 30/2020 Senatu WUM) - obowiązujący od 1 października 2020 r.
[pobierz PDF]

 • uchwała Senatu nr 30/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz PDF]
   

Regulamin Wydziałowych Studiów Doktoranckich w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz PDF

Regulamin studiów podyplomowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz PDF

 • załącznik nr 1 – Wzór rocznego sprawozdania kierownika studiów podyplomowych
  [pobierz PDF]  

Regulamin świadczeń dla studentów WUM
[ pobierz PDF ]

 • wykaz dokumentów potwierdzających skład rodziny oraz dochody członków rodziny
  [ pobierz PDF ]
 • kryteria i sposób przyznawania stypendiom Rektora dla doktorantów WUM
  [ pobierz PDF ]

Regulamin mieszkańców domów studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz PDF] ,zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4

Regulamin obowiązkowych badań lekarskich i szczepień dla kandydatów na studia oraz studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz PDF]

 • procedura postępowania przy obowiązkowych badaniach lekarskich i szczepieniach w WUM
  [ pobierz PDF ]
 • jak zapobiegać chorobom zakaźnym w trakcie studiów medycznych - ulotka informacyjna dla kandydatów i studentów
  [ pobierz PDF ]
 • wzory skierowań na badania lekarskie i szczepienia
  [ pobierz PDF ]
 • wykaz badań sanitarno-epidemiologicznych
  [ pobierz PDF ]

Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącymi osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
[pobierz PDF]

 • załącznik nr 1 (Wniosek o przyznanie dofinansowania)
  [pobierz PDF
 • załącznik nr 2 (Karta realizacji zadań)
  [pobierz pdf]

Zarządzenie Rektora 117/2018 w sprawie wprowadzenia w WUM procedury finansowania leczenia poekspozycyjnego
[ pobierz PDF ]

 • Załącznik 1 - zlecenie wykonania procedury poekspozycyjnej
  [ pobierz PDF ]
 • Załącznik 2 -wniosek o wszczęcie postępowania powypadkowego
  [ pobierz PDF ]
 • Załącznik 3 - procedura postępowania poekspozycyjnego
  [ pobierz PDF ]


Regulaminy dotyczące spraw pracowniczych

Regulamin Organizacyjny WUM (wprowadzony zarządzeniem nr 36/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 lutego 2020 r. z późn. zm.)
[pobierz PDF]

 • Załącznik 1 do regulaminu - schemat organizacyjny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz PDF
 • Załącznik 2 do regulaminu - schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych bezpośrednio Rektorowi
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 3 do regulaminu - schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 4 do regulaminu - schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Nauki i Transferu Technologii
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 4a do regulaminu - schemat organizacyjny Biblioteki Uczelnianej
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 5 do regulaminu - schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Personalnych i Organizacyjnych
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 6 do regulaminu - schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 7 do regulaminu - wykaz jednostek podporządkowanych Dziekanom i pozostałych jednostek wraz z danymi teleadresowymi
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 8 do regulaminu - schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Kanclerzowi
  [pobierz PDF]

 

Regulamin pracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz PDF]

 • Załącznik 1 – Równe traktowanie w zatrudnieniu
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 2 – Przeciwdziałanie mobbingowi
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 3 – Terminarz wypłat wynagrodzeń
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 4 – System czasu pracy
  [pobierz PDF]

 

Regulamin wynagradzania pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz PDF]

 • załącznik nr 1 (Zasady tworzenia planu wynagrodzeń osobowych oraz zasady finansowania wynagrodzeń pracowników)
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 2 (Miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach: badawczo-dydaktycznych, badawczych, dydaktycznych)
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 3 (Miesięczne stawki dodatku funkcyjnego i zadaniowego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze)
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 4 (Miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego dla pracowników administracyjnych,  bibliotecznych, naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych i obsługi
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 5 (Stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie zajęć dydaktycznych sportowych organizowanych   przez Akademicki Związek Sportowy)
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 6 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne zrealizowane na studiach angielskojęzycznych)
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 7 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne zrealizowane na studiach niestacjonarnych (dawniej zaocznych)
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 8 (Stawki wynagrodzenia za promotorstwa i recenzje oraz prace w komisjach habilitacyjnych
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 9 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia prowadzone w ramach kształcenia podyplomowego
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 10 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia prowadzone na kursach i szkoleniach w ramach Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Premed College oraz Preparatory School oraz za przeprowadzenie egzaminów językowych do specjalizacji)
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 11 (Wniosek o wypłatę wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne niewliczane do pensum)
  [pobierz PDF] [pobierz XLS]
 • załącznik nr 12 (Wniosek o przyznanie premii z działalności usługowej)
  [pobierz PDF] [pobierz XLS]
 • załącznik nr 13 (Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego)
  [pobierz PDF] [pobierz XLS]
 • załącznik nr 14 (Wzór wniosku o wypłatę wynagrodzenia dla promotorów, recenzentów i członków komisji habilitacyjnych)
  [pobierz PDF] [pobierz XLS]

 

Regulamin świadczeń socjalnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz PDF

 • Załącznik 1 – Tabela dofinansowania na rok 2020 dla pracowników, emerytów, rencistów, dzieci
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 2 – Wniosek o przyznanie dofinansowania za samodzielnie zorganizowany wypoczynek
  [pobierz PDF] [pobierz XLS
 • Załącznik 3 – Wniosek o dofinansowanie wypoczynku emeryta, rencisty i członków jego rodziny
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • Załącznik 4 – Wniosek o refundację wykupionego skierowania na zimowisko, wczasy, kolonie, obóz dla dziecka
  [pobierz PDF] [pobierz XLS ]
 • Załącznik 5 – Wniosek o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • Załącznik 6 – Wniosek o przyznanie dofinansowania do działalności sportowo-rekreacyjnej
  [pobierz PDF] [pobierz XLS ]
 • Załącznik 7 – Umowa w sprawie pożyczki mieszkaniowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • Załącznik 8 – Wniosek o przyznanie dofinansowania do czesnego za żłobek/przedszkole
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]
   

Regulamin stosowania umów cywilnoprawnych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz PDF]

 

Regulamin wynajmowania lokali mieszkalnych pracownikom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
[pobierz PDF

Polityka rekrutacji pracowników WUM
[pobierz PDF

 • Załącznik 1 – Minimalne wymagania kwalifikacyjne na stanowiskach pracowników administracyjnych, bibliotecznych, naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych i obsługi
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 2 – Wzór ogłoszenia konkursowego
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 3 – Wzór oświadczenia członka komisji konkursowej
  [pobierz PDF]

Zasady przyznawania okularów korygujących pracownikom WUM
[pobierz PDF]

Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym 
[pobierz PDF

Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz PDF

 • Załącznik 1 (Arkusz oceny okresowej dla stanowiska kierownika i z-cy kierownika)
  [pobierz PDF
 • Załącznik 2 (Arkusz oceny okresowej dla stanowiska administracyjnego i bibliotecznego)
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 3 (Arkusz oceny okresowej dla stanowiska inżynieryjno-technicznego i naukowo-technicznego)
  [pobierz PDF]
 • Załącznik nr 4 (Arkusz oceny okresowej dla stanowiska pracownika obsługi)
  [pobierz PDF

Regulamin przeprowadzania ocen okresowych nauczycieli akademickich w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz PDF ]

Zarządzenie nr 23/2020 Rektora z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich, zmiany zarządzenia Rektora WUM nr 38 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego systemu oceny nauczycieli akademickich w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich.
[ pobierz PDF ]

 • Załącznik 1 (Jednolity system oceny nauczycieli akademickich w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym)
  [ pobierz PDF ]
  a. Załącznik nr 1 (Kryteria oceny pracy nauczyciela akademickiego na stanowisku naukowo-dydaktycznym: profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny, adiunkt, asystent)
  [ pobierz PDF ]
  b. Załącznik nr 2 (Kryteria oceny pracy nauczyciela akademickiego na stanowisku dydaktycznym: starszy wykładowca, wykładowca, lektor, instruktor w Studium Języków Obcych)
  [ pobierz PDF ]
  c. Załącznik nr 3 (Kryteria oceny pracy nauczyciela akademickiego na stanowisku dydaktycznym: starszy wykładowca, wykładowca, lektor, instruktor w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu)
  [ pobierz PDF ]
 • Załącznik 2 (Regulamin oceny okresowej nauczycieli akademickich)
  [ pobierz PDF ]
  a. Załącznik (Kryteria oceny okresowej dla nauczycieli akademickich)
  [ pobierz PDF ]


Regulaminy dotyczące zamówień publicznych

Regulamin składania i obiegu wniosków dotyczących zamówień oraz udzielania zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ wersja w pliku PDF

Regulamin pracy komisji przetargowej
[ wersja w pliku PDF ]

 • załącznik nr 1 do Regulaminu pracy komisji przetargowej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Wzór zarządzenia)
  [pobierz PDF] [wersja w pliku RTF]
 • załącznik nr 2 do Regulaminu pracy komisji przetargowej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Oświadczenie Członków Komisji Przetargowej)
  [pobierz PDF] [wersja w pliku RTF]
 • załącznik nr 3 do Regulaminu pracy komisji przetargowej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych)
  [pobierz PDF] [wersja w pliku RTF]
 • załącznik nr 4 do Regulaminu pracy komisji przetargowej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Oświadczenie w formie pisemnej w przedmiocie okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych)
  [pobierz PDF] [wersja w pliku RTF]

Regulamin udzielania zamówień publicznych bez zastosowania przepisów ustawy - Prawo Zamówień Publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ wersja w pliku PDF

 • załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Oświadczenie składane na podstawie § 1 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dla zamówień realizowanych z innych środków niż pochodzących z funduszy unijnych)
  [pobierz PDF] [wersja w pliku RTF]
 • załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Wzór notatki służbowej)
  [pobierz PDF] [wersja w pliku RTF]
 • załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Wzór Protokołu postępowania)
  [pobierz PDF] [wersja w pliku RTF]
 • załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Wzór zarządzenia Kanclerza)
  [pobierz PDF] [wersja w pliku RTF]
 • załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Wzór oświadczenia członków komisji ds. zamówień)
  [pobierz PDF] [wersja w pliku RTF]

Instrukcja składania wniosków i dokumentowania zamówień wewnętrznych realizowanych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi WUM
[wersja w pliku PDF]

Wzór noty wewnętrznej księgowej
[wersja w pliku PDF] [wersja w pliku RTF]


Regulamin dotyczący projektów

 • Jednolity tekst Regulaminu realizacji projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (uwzględniający zmiany wprowadzone: zarządzeniem nr 77/2010 Rektora WUM z dnia 2.09.2010 r.; zarządzeniem nr 31/2011 Rektora WUM z dnia 31.05.2011 r., zarządzeniem nr 3/2014 Rektora WUM z dnia 23.01.2014 r., zarządzeniem nr 34/2015 Rektora WUM z dnia 12.05.2015 r. oraz zarządzeniem nr 50/2018 Rektora WUM z dnia 29.05.2018 r.) oraz zarządzeniem nr 86/2018 Rektora WUM z dnia 10.08.2018 r.
  [ wersja w pliku PDF ]
  • załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Inicjatywa projektowa”)
   [pobierz PDF] [pobierz RTF]
  • załącznik nr 1a do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Źródła finansowania kosztów w projektach”)
   [pobierz PDF] [pobierz XLS]
  • załącznik nr 2 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Zarządzenie Rektora w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu")
   [pobierz PDF] [pobierz RTF]
  • załącznik nr 3 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Metryka projektu”)
   [pobierz PDF] [pobierz RTF]
  • załącznik nr 4 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Struktura konta pozabilansowego, budżet, ankieta VAT)
   [pobierz PDF] [pobierz XLS]
  • załącznik nr 5 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Instrukcja realizacji i kontroli wydatków oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych w ramach projektów)
   [pobierz PDF] [pobierz RTF]
  • załącznik nr 6 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Regulamin zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym)
   [pobierz PDF]
  • załącznik nr 7 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Wniosek o zatrudnienie pracownika dla potrzeb projektu”)
   [pobierz PDF] [pobierz RTF]
  • załącznik nr 8 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Karta pracy”)
   [pobierz PDF] [pobierz RTF]
  • załącznik 9 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Godzinowe stawki wynagrodzenia uzupełniającego)
   [pobierz PDF] [pobierz RTF]
  • załącznik 10 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Wniosek o przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego za pracę przy realizacji projektu”)
   [pobierz PDF] [pobierz RTF]
  • załącznik nr 11 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego za pracę przy realizacji projektu”)
   [pobierz PDF] [pobierz XLS]
  • załącznik nr 12 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Zlecenie wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego/dodatku specjalnego”)
   [pobierz PDF] [pobierz RTF]
  • załącznik nr 13 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Karta zamknięcia projektu”)
   [pobierz PDF] [pobierz RTF]
  • załącznik nr 14 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Karta monitoringu trwałości projektu”)
   [pobierz PDF] [pobierz XLS]


Inne regulaminy

Regulamin działania Komisji Bioetycznej przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ]
 

Regulamin korzystania i wynajmu pomieszczeń, powierzchni i wyposażenia budynku Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]