Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wręczenie indeksów na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

8 października, podczas inauguracji roku akademickiego na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, z rąk przedstawicieli władz Uczelni indeksy odebrało: 144 studentów farmacji, 47 studentów analityki medycznej oraz 14 doktorantów.

Uroczystość zgromadziła wielu szacownych gości na czele z Prorektorem ds. Dydaktyczno-Wychowawczych - prof. Markiem Kulusem i Prorektor ds. Kadr – prof. Renatą Górską. Zaproszenie Dziekana Wydziału Farmaceutycznego – prof. Piotra Wroczyńskiego przyjęli także: Dziekan II Wydziału Lekarskiego – prof. Marek Kuch, Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotr Małkowski, Prodziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Barbara Górnicka, Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego – dr hab. Michał Ciurzyński oraz Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego – prof. Bolesław Samoliński. Władze administracyjne Uczelni reprezentowała Kanclerz – Małgorzata Rejnik.

Prof. Piotr Wroczyński zwracając się do zebranych, odczytał list JM Rektora Marka Krawczyka zawierający życzenia skierowane do całej społeczności Wydziału Farmaceutycznego.

Prof. Marek Kulus pogratulował nowo przyjętym studentom dostania się na jedną z najlepszych uczelni medycznych, która mając wspaniałe tradycje jest równocześnie bardzo nowoczesna. Zaznaczył, że Uniwersytet stale zwiększa swój potencjał naukowy i powiększa bazę dydaktyczną. Winszując bohaterom uroczystości, wyraził ufność, że nadzieje pokładane w Uczelni zostaną spełnione.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili także: prof. Grażyna Nowicka - Prodziekan do spraw Oddziału Medycyny Laboratoryjnej, dr Zdzisława Stefanowicz - Przewodnicząca Rady Pedagogicznej I roku studiów na kierunku farmacja oraz dr Marek Wasek - Przewodniczący Rady Pedagogicznej I roku na kierunku analityka medyczna.

Po złożeniu ślubowania, studenci otrzymali indeksy z rąk Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych – prof. Marka Kulusa. Wręczenia indeksów uczestnikom studiów doktoranckich dokonała  natomiast prof. Dorota Maciejewska – kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Farmaceutycznego.

Z ramienia Samorządu Studentów Wydziału Farmaceutycznego swoich młodszych kolegów i koleżanki przywitał Andrzej Patyra.

Wykład inauguracyjny pt. „Nowe zadania i perspektywy dla farmaceuty w aktualnej sytuacji polskiej służby zdrowia” wygłosił prof. Marek Naruszewicz - kierownik Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii Wydziału Farmaceutycznego.

Mini recital uczelnianego Chóru, który wykonał standardy muzyki rozrywkowej i jazzowej, stanowił zwieńczenie uroczystości.

Anna Lisicka

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter