Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

III Kongres Akademickich Biur Karier

3 grudnia w Centrum Dydaktycznym odbył się III Kongres Akademickich Biur Karier, którego celem była ocena standardów jakości ich działania oraz określenie nowych wyzwań stojących przed pracownikami biur karier w organizacji praktyk i staży. Spotkanie zgromadziło blisko 170 reprezentantów uczelnianych jednostek związanych z udzielaniem wsparcia zawodowego studentom i absolwentom oraz przedstawicieli branżowych. 

Kongres otworzył Bartłomiej Banaszak – Rzecznik Praw Absolwenta, który przywitał zgromadzonych i głos oddał gościom honorowym wydarzenia: Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej – Władysławowi Kosiniak-Kamyszowi, dr. hab. Darii Lipińskiej-Nałęcz – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz JM Rektorowi naszej Uczelni – prof. Markowi Krawczykowi.

Jako pierwszy wystąpił prof. Marek Krawczyk, który wyraził zadowolenie z faktu, iż tegoroczny kongres odbywa się w murach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ponieważ podkreśla to istotną rolę naszej Uczelni w środowisku akademickim warszawskich szkół wyższych. Zaznaczył, że w strukturach WUM Biuro Karier istnieje już od 2007 roku i od momentu powstania prowadzi pilotaże ścieżek zawodowych absolwentów wybranych kierunków, wyprzedziwszy tym samym rozporządzenia ministerialne, które dopiero w 2011 roku wprowadziły do ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” zapis o powszechnym obowiązku monitorowania absolwenckich karier. Podkreślił, że waga kongresu jest ogromna, ponieważ wnioski, do których dojdą jego uczestnicy, będą miały istotny wpływ na jakość kształcenia oferowanego przez naszą Uczelnię oraz na wszelkie podejmowane przez nią działania, które pomogą absolwentom w jak najlepszym wchodzeniu na rynek pracy.

Minister Pracy i Polityki Społecznej - Władysław Kosiniak-Kamysz, zwracając się do zebranych, położył nacisk na społeczną odpowiedzialność uczelni wyższych w procesie kształtowania ścieżek kariery swoich studentów. Zaznaczył, że rynek pracy wymaga od absolwentów nie tylko dyplomu, ale przede wszystkim praktycznych umiejętności, dlatego tak ważne jest, aby wszystkie placówki dydaktyczne umożliwiały studentom rozwój już w trakcie nauki. Na koniec życzył wszystkim zebranym udanego kongresu, podkreślając, że bez owocnej współpracy uczelni wyższych, urzędów pracy oraz pracodawców nie uda się stworzyć dobrego rynku pracy.

Reprezentująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz stwierdziła, że niezwykle istotne w procesie wchodzenia absolwentów na rynek pracy jest stworzenie płaszczyzny porozumienia pomiędzy ministerstwami a uczelniami, pozwalającej na poszerzanie oferty biur karier oraz zwiększanie kompetencji ich pracowników. Zaznaczyła, że wciąż zasadniczym problemem polskiej gospodarki jest wysoki poziom bezrobocia absolwentów szkół wyższych, któremu należy przeciwdziałać m. in. poprzez zmianę charakteru kształcenia – osoby chcące się uczyć nie mogą od uczelni otrzymywać jedynie dyplomu, ale przede wszystkim powinni dostać autentyczne wykształcenie, a co za tym idzie – powinni opuszczać uczelnie posiadając praktyczne umiejętności do wykorzystania w przyszłym miejscu zatrudnienia. W dalszej kolejności skupiła się na przedstawieniu założeń Ministerstwa, których realizacja ma zmienić zarówno formę kształcenia dostępnego na uniwersytetach, jak i wspierać działalność biur karier, a przez to dostosowywać kompetencje absolwentów do oczekiwań pracodawców.

Następnie głos zabrał Bartłomiej Banaszak, który otworzył pierwszą sesję kongresu dotyczącą oceny jakości akademickich biur karier. Zaprezentował wnioski i rekomendacje wynikające z raportu nt. akademickich biur karier oraz międzynarodowe modele oceny biura karier i płynące z nich implikacje dla Polski. Po tym wystąpieniu uczestnicy spotkania w mniejszych grupach rozpoczęli dyskusję o standardach, co pozwoliło na wyrażenie opinii przedstawicielom każdego biura karier, a następnie podsumować pomysły na działania w ramach poszczególnych grup tematycznych. Wnioski wypływające z dyskusji zostaną uwzględnione w dalszych działaniach dotyczących opracowywanie standardów jakości oraz oceny działania biur karier.

II sesja kongresu została poświęcona inicjatywom Rządu RP dotyczącym biur karier, w czasie której omawiano m.in. rolę biur karier w informowaniu studentów o programie pożyczek „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” i pomaganiu im w kształtowaniu postaw i umiejętności przedsiębiorczych (poprzez organizowanie dla nich warsztatów i szkoleń), czy nowe zasady monitorowania karier zawodowych absolwentów. Przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprezentowali działania w ramach "gwarancji dla młodzieży" oraz zachęcili do współpracy z Centralami Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej.

W ostatniej części spotkania prelegenci podejmowali tematy związane z praktykami studenckimi i stażami. Dr Helena Chmielewska-Szlajfer przedstawiła rekomendacje dla akademickich biur karier płynące z wniosków Okrągłego Stołu Wysokiej Jakości Praktyk Studenckich oraz przypomniała o założeniach kampanii informacyjnej "Studiujesz?Praktykuj!". Paulina Szczepaniak, reprezentująca Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, opowiedziała zebranym o działaniach prowadzonych w ramach Programu Ramy Jakości Staży i Praktyk oraz zachęciła do korzystania z informatora dla pracodawców, szczegółowo określajacego standardy organizowania praktyk. Ważnym elementem wspierania studentów w kształtowaniu praktycznych kompetencji jest możliwość dzielenia się opiniami dotyczącymi odbywania praktyk w poszczególnych organizacjach – umożliwia to między innymi serwis LepszePraktyki.pl, o którym opowiedział Przedstawiciel Parlamentu Studentów RP. Doktor Adriana Bartnik z Funduszu Pomocy Studentom podkreśliła jak ważne jest monitorowanie przebiegu praktyk, by uniknąć sytuacji, kiedy studenci zamiast rozwijać umiejętności cenione na rynku pracy są delegowani do wykonywania pracy nieprzyczyniającej się do realnego wzrostu kompetencji. Ma w tym pomóc Kodeks Dobrych Praktyk Studenckich.  

Na koniec głos zabrała Katarzyna Nowak, pełniąca obowiązki Kierownika Biura Karier Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przybliżając specyfikę organizacji praktyk studenckich w uczelniach medycznych na przykładzie oferty praktyk obowiązkowych oraz innych form kształcenia praktycznego dostępnych dla studentów naszej Uczelni – w tym m.in. możliwości dostępnych dzięki działalności Biura Karier, organizacji studenckich (praktyki zagraniczne organizowane przez IFMSA czy Młodą Farmację) oraz Działu Współpracy z Zagranicą (program Erasmus +).

Organizatorami spotkania byli: Rzecznik Praw Absolwentów, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

 

Biuro Informacji i Promocji

Biuro Karier

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

 

IMG_7916.jpg
IMG_7950.jpg
IMG_7983.jpg
IMG_7999.jpg
IMG_8007.jpg
IMG_8010.jpg
IMG_8061.jpg
IMG_8089.jpg
IMG_8098.jpg
IMG_8103.jpg
IMG_8119.jpg
IMG_8130.jpg
IMG_8289.jpg
IMG_8410.jpg
IMG_8451.jpg
IMG_8479.jpg
IMG_8511.jpg
IMG_8165.jpg
IMG_8172.jpg
IMG_8191.jpg
IMG_8208.jpg
IMG_8229.jpg
IMG_8239.jpg
IMG_8247.jpg
IMG_8254.jpg
IMG_8256.jpg
IMG_8273.jpg
IMG_8276.jpg
IMG_8324.jpg
IMG_7892.jpg
IMG_7901.jpg
IMG_7909.jpg
IMG_7911.jpg
IMG_7914.jpg
IMG_7992.jpg
IMG_8109.jpg
IMG_8132.jpg
IMG_8147.jpg
IMG_8349.jpg
IMG_8394.jpg
IMG_8403.jpg
IMG_8417.jpg
IMG_8429.jpg
IMG_8434.jpg
IMG_8468.jpg
IMG_8493.jpg
IMG_8538.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter