Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Spotkanie konsorcjum CEPT

W dniach 12-14 września 2007 roku w Konstancinie Jeziornie odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji uczestniczących w projekcie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT).

W spotkaniu uczestniczyli:

 • prof. dr hab. Leszek Pączek – Rektor Akademii Medycznej w Warszawie,
 • prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego,
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik – Rektor Politechniki Warszawskiej,
 • prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz – dyrektor Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN,
 • prof. dr hab. Jan M. Wójcicki – dyrektor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN,
 • prof. dr hab. Jerzy Duszyński – dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,
 • prof. dr hab. Zbigniew Czernicki – dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN,
 • prof. dr hab. Wojciech Nowacki – dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN,
 • dr hab. Wojciech Łojkowski – reprezentujący Instytut Wysokich Ciśnień PAN,
 • prof. dr hab. Jacek Kuźnicki – dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

wraz z pracownikami naukowymi swoich placówek.

Tematem spotkania było omówienie aktualnego stanu przygotowań projektu CePT, ustalono ostateczną formę umowy Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, jak również zdecydowano o powołaniu Rady Programowej Konsorcjum.

Podczas spotkania ustalono również:

 • cel nadrzędny projektu CePT, którym jest stworzenie infrastruktury dla prowadzenia działalności naukowo-badawczej,
 • podział na cztery grupy tematyczne – główne tematy badań, a także wskazanie instytucji, będących liderami dla poszczególnych grup:
 • nowe substancje farmakologicznie czynne i nośniki leków – Akademia Medyczna w Warszawie,
 • nowe metody i technologie w terapii, diagnostyce i prewencji chorób cywilizacyjnych – Uniwersytet Warszawski,
 • biomateriały i technologie biomedyczne wspomagane instrumentalnie – Politechnika Warszawska,
 • patologie i procesy związane ze starzeniem w tym neurodegeneracja, neurologia, onkologia, medycyna regeneracyjna – instytuty Polskiej Akademii Nauk.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka został zaakceptowany 2 października 2007 roku i podpisany przez komisarza ds. polityki regionalnej Danutę Hübner podczas konferencji na Zamku Królewskim w Warszawie. Obecnie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego – Instytucji Koordynującej PO IG – oraz Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Instytucji Pośredniczącej – trwają prace nad przygotowanie pre-umów dla poszczególnych beneficjentów programu.


Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii

Akademia Medyczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Warszawski jako Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii w 2006 roku aplikowały do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (priorytet 2: Infrastruktura sfery B+R, działanie 2.1: Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym).

Projekt znajduje się obecnie na liście Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Programu Operacyjnego Inwestycyjna Gospodarka 2007-1013.

Akademia Medyczna w Warszawie pełni funkcję koordynatora projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii.

W ramach projektu CePT powstanie infrastruktura badawcza wspierająca funkcjonowanie ośrodka badań biomedycznych na terenie Kampusu Ochota. CePT prowadzić będzie badania podstawowe, przedkliniczne i kliniczne w obszarze analizy strukturalnej i funkcjonalności białek, fizykochemii i nanotechnologii biomateriałów, biotechnologii molekularnej, neurobiologii oraz chorób związanych ze starzeniem. Działalność CePT wspomagana będzie przez centrum wielkoskalowych obliczeń i przetwarzania danych, o istotnym znaczeniu i osiągnięciach międzynarodowych.

Integracja ośrodków naukowo-badawczych nastąpi zarówno w obszarze programu badawczego i strategii rozwoju, jak również na poziomie zarządzania CePT w fazie inwestycyjnej i eksploatacyjnej.

Przedmiotem inwestycji jest budowa i wyposażenie 10 laboratoriów środowiskowych (centrów wraz z pracowniami) tzw. core facilities:

 • Centrum Neurobiologii (Instytut Biologii Doświadczalnej PAN),
 • Centrum Badań Przedklinicznych (Akademia Medyczna w Warszawie),
 • Centrum Medycyny Doświadczalnej (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN),
 • Centrum Analizy Struktury i Funkcji Białek (Międzynarodowy Instytut Biologii Doświadczalnej i Komórkowej w Warszawie),
 • Centrum Biotechnologii Molekularnej (Instytut Biotechnologii i Biofizyki PAN),
 • Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym (Uniwersytet Warszawski),
 • Centrum Wielkoskalowego Modelowania i Przetwarzania Danych Biomedycznych (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW),
 • Centrum Akceleracji Cząstek i Tomografii Pozytonowej (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów),
 • Centrum Bio-nanomateriałów (CAMAT i Instytut Wysokich Ciśnień PW),
 • Centrum Technologii Biomedycznych (BIOFIM PW).

Inwestycja nie tylko umożliwi realizację strategii badawczej CePT, ale również stworzy środowisko sprzyjające formowaniu nowych zespołów badawczych, powstawaniu firm typu spin-off i nawiązywaniu współpracy z instytucjami zaawansowanych technologii.

Osiągnięcie tego celu wymaga sfinansowania dwóch nowych inwestycji budowlanych (w Akademii Medycznej oraz w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN) oraz wyposażenia aparaturowo-użytkowego.

Planowana inwestycja jest zgodna z priorytetami Strategii Lizbońskiej w zakresie celu głównego: stworzenia do 2010 roku gospodarki opartej na wiedzy, rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz badań i innowacji. Jest również odpowiedzią środowisk naukowo-badawczych na cele i priorytety polityki rozwoju zawarte w Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015: podniesienie poziomu technologicznego gospodarki poprzez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz innowacje, zwiększenie wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez podmioty gospodarcze, stworzenie sprawnych mechanizmów współpracy pomiędzy placówkami naukowo-badawczymi, a podmiotami życia społeczno-gospodarczego, odnowienie i wzmocnienie bazy naukowo-badawczej (odmłodzenie kadry, inwestowanie w infrastrukturę naukową), podniesienie konkurencyjności regionów.

Projekt CePT stanowi integralną część Strategii Innowacji dla Mazowsza w zakresie przyspieszania procesów rozwoju społeczno-gospodarczego opartego na wiedzy i innowacjach poprzez: prowadzenie badań naukowych, stymulowanie rozwoju regionalnego systemu innowacji, utrzymanie i wzmocnienie roli Warszawy jako regionalnego i krajowego centrum specjalistycznej opieki medycznej.

Wykorzystując szansę jaką dają fundusze strukturalne UE w latach 2007-2013, Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii może stać się jednym z wiodących europejskich ośrodków badawczych w dziedzinie neurobiologii i badań procesów starzenia, stymulując działalność innowacyjną w regionie.


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

Fot.: Michał Teperek, Dział Fotomedyczny AM

Aby obejrzeć powiększenie, należy kliknąć na wybranym zdjęciu

zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter