Zakres kompetencji Senatu

Zgodnie z § 51 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, do kompetencji Senatu Uczelni należy w szczególności:

1) uchwalanie Statutu,
a) uchwalanie regulaminów: studiów, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych, zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
b) uchwalanie warunków i trybu rekrutacji: na studia oraz studia doktoranckie,
2) określenie liczby studentów studiów stacjonarnych, z zastrzeżeniem art. 8 ust.9 Ustawy,
3) ustalanie głównych kierunków działalności Uczelni w tym Strategię Rozwoju Uczelni,
4) ustalanie zasad działania Uczelni oraz wytycznych dla rad wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uczelni określonych w art. 13 Ustawy oraz § 4 ust. 3 niniejszego Statutu,
5) ocena działalności Uczelni, zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rektora oraz ocena działalności Rektora,
6) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia i likwidacji kierunku studiów,
7) wyrażanie zgody na zawarcie przez Rektora umowy o ramowej współpracy z uczelnią zagraniczną,
8) wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii, lub umowy wspólnego przedsięwzięcia,
9) nadawanie tytułu doktora honoris causa,
10) zatwierdzanie Uczelnianego Wzoru Dyplomu ukończenia studiów wyższych,
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w Ustawie należących do właściwości Senatu,
12) opiniowanie spraw przedstawionych przez Rektora określonych w przepisach o działalności leczniczej, w szczególności w zakresie pokrywania ujemnego wyniku finansowego szpitala uniwersyteckiego,
13) podejmowanie uchwał w sprawach mianowań nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora oraz powołań kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni,
14) wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uczelni oraz wyrażanie opinii
w sprawach przedłożonych przez Rektora, radę wydziału albo co najmniej 10 członków Senatu,
15) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni,
16) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowości,
17) ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi,
18) ustalanie szczegółowych zasad pobierania, trybu i warunków zwalniania z całości lub części opłat za kształcenie studentów, doktorantów i słuchaczy studiów  podyplomowych oraz kursów,
19) ustalanie zasad pensum dydaktycznego,
20) wyrażanie zgody na:
a) rozporządzanie przez Uczelnię składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w przypadkach, gdy wartość rynkowa przedmiotu rozporządzania przekracza równowartość w złotych kwoty 250 tysięcy Euro, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, według stanu z dnia wystąpienia o zgodę,
b) przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki.