Senat Uczelni

Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Najwyższym organem kolegialnym Uczelni jest Senat, w skład którego wchodzą: rektorzy – aktualny i ustępujący, jeżeli wyrazi taką wolę – prorektorzy, dziekani, prodziekani, przedstawiciele nauczycieli akademickich i pracowników administracji, a także przedstawiciele środowiska studenckiego i doktorantów.

Senat podejmuje uchwały wiążące wszystkie organy Uczelni, a także wszystkich jej pracowników i studentów, może również wyrażać opinie w imieniu całej społeczności akademickiej Uczelni.

Do najważniejszych kompetencji Senatu należy: uchwalanie Statutu Uczelni, planów i regulaminów studiów, zasad przyjęć na studia, ustalanie głównych kierunków działalności i rozwoju Uniwersytetu, uchwalanie planu rzeczowo-finansowego, wyrażanie zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną, nadawanie tytułu doktora honoris causa, ocena działalności całej instytucji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rektora oraz ocenianie jego działalności, a także zatwierdzanie sprawozdania finansowego Uczelni.

Senat powołuje komisje stałe na okres swojej kadencji oraz komisje doraźne. W uchwale o powołaniu komisji określa ich zadania, zakres działania i uprawnienia. Komisje Senatu są organami opiniodawczymi i doradczymi Senatu w sprawach, do których zostały powołane, w zakresie zleconym przez Senat.

Stałymi komisjami Senatu są:

 • Senacka Komisja ds. Dydaktyki,
 • Senacka Komisja ds. Nauki,
 • Senacka Komisja ds. Rozwoju Kadry,
 • Senacka Komisja ds. Lecznictwa i Współpracy z Regionem,
 • Senacka Komisja ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw,
 • Senacka Komisja ds. Finansów,
 • Uczelniana Komisja Rekrutacyjna,
 • Uczelniana Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich,
 • Senacka Komisja ds. Oceny Profesorów,
 • Odwoławcza Uczelniana Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich
 • Senacka Komisja Statutowa.

Zgodnie z § 50 Statutu WUM, w skład Senatu wchodzą:

 • Rektor jako Przewodniczący,
 • ustępujący Rektor, o ile wyrazi taką wolę,
 • Prorektorzy,
 • Dziekani,
 • Prodziekani:
  • Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego,
  • Prodziekan I Wydziału Lekarskiego,
  • Prodziekan I Wydziału Lekarskiego,
  • Oddziału Nauczania w Języku Angielskim – II Wydziału Lekarskiego,
  • Oddziału Fizjoterapii – II Wydziału Lekarskiego,
  • Oddziału Medycyny Laboratoryjnej – Wydziału Farmaceutycznego,
  • Oddziału Pielęgniarstwa – Wydziału Nauki o Zdrowiu,
  • Oddziału Zdrowia Publicznego – Wydziału Nauki o Zdrowiu,
  • Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu.
 • wybrani w stosunku 1:20 przedstawiciele wydziałów z grupy profesorów i doktorów habilitowanych, przy czym przedstawiciele, o których mowa w pkt 1-6, stanowią ponad 50% składu Senatu,
 • wybrani w stosunku 1:100 przedstawiciele wydziałów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich,
 • przedstawiciele studentów, w tym przedstawiciel doktorantów, stanowiący 20% składu Senatu; liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów z poszczególnych wydziałów określają odpowiednio regulaminy samorządu studentów i samorządu doktorantów,
 • wybrani w stosunku 1:300 przedstawiciele pracowników Uczelni nie będących nauczycielami.

W posiedzeniach Senatu biorą udział z głosem doradczym:

 • Kanclerz,
 • Kwestor,
 • Dyrektor Biblioteki Uczelnianej,
 • po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających na Uczelni.