Władze

Najwyższym organem kolegialnym Uczelni jest Senat, któremu przewodniczy Rektor. Senat podejmuje uchwały wiążące wszystkie organy Uniwersytetu, a także wszystkich jej pracowników i studentów, może również wyrażać opinie w imieniu całej społeczności akademickiej Uczelni.

Najwyższą godność na Uniwersytecie piastuje Rektor, który kieruje działalnością Uczelni, reprezentuje ją na zewnątrz i jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników oraz studentów i doktorantów. W realizacji swoich zadań Rektor współpracuje z Prorektorami: Prorektorem ds. Personalnych i Organizacyjnych, Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia, Prorektorem ds. Nauki i Transferu Technologii, Prorektorem ds. Klinicznych i Inwestycji oraz Prorektorem ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju. 

Kanclerz kieruje z upoważnienia Rektora administracją i gospodarką Uczelni oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia Uczelni w zakresie zwykłego zarządu określonego w Regulaminie organizacyjnym, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w Ustawie lub Statucie dla organów Uczelni. Kanclerzowi podporządkowane są administracyjne jednostki organizacyjne wyszczególnione w Regulaminie.

 W realizacji swoich zadań Kanclerz współdziała ze swoimi zastępcami, w tym z Kwestorem.

Wydziałami – podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu – kierują Dziekani, wspierani w realizacji swoich zadań przez Prodziekanów