Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wydziały

W ramach nowej struktury od 1 października 2019 r. na WUM rozpoczęły funkcjonowanie wydziały zorganizowane wokół 3 dyscyplin, określonych w ministerialnym dokumencie: nauk farmaceutycznych, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.

Zgodnie z Rozdziałem 2 Statutu WUM Wydział jest odpowiedzialny za prowadzenie działalności dydaktycznej, w tym za jej organizację i koordynację oraz za tworzenie warunków do prowadzenia działalności naukowo-badawczej. Wydział współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni, w tym krajowymi i zagranicznymi ośrodkami i instytucjami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi, kulturalnymi i oświatowymi.

W wydziałach realizowane są w szczególności zadania:
1) przygotowywanie programów studiów dla kierunków prowadzonych w wydziale,
2) koordynowanie kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów,
3) obsługa administracyjna studentów,
4) sprawozdawczość w zakresie zadań dydaktycznych,
5) obsługa administracyjna osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na podstawie umów cywilnoprawnych,
6) zapewnianie bezpiecznych warunków kształcenia i pracy w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład wydziałów,
7) współpraca z poszczególnymi Radami Dyscyplin Naukowych.

Wydział prowadzi studia na co najmniej jednym kierunku studiów.Wydziałe
m kieruje dziekan, przy pomocy prodziekanów. Dziekana powołuje Rektor.
Dziekanem może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy na stanowisku profesora albo posiadający stopień doktora habilitowanego.
Kadencja dziekana wynosi cztery latai rozpoczynasię 1 października roku wyborów Rektora. W przypadku rezygnacji z funkcji dziekana, jego odwołania, śmierci lub ustania zatrudnienia, Rektor powołuje nowego dziekana na okres do końca kadencji, w trybie określonym w §93 ust. 2-4 Statutu WUM.

Dziekan kieruje wydziałem i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących wydziału, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez Ustawę lub statut do kompetencji organów Uczelni i innych osób pełniących funkcje kierownicze w Uczelni.
Dziekan jest przełożonym pracowników i studentów wydziału.

Do zadań dziekana należy w szczególności:
1) reprezentowanie wydziału,
2) planowanie, nadzorowanie i rozliczanie zajęć dydaktycznych,
3) nadzorowanie realizacji programów kształcenia, standardów i jakości kształcenia,
4) zapewnienie obsługi administracyjnej studentów,
5) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach dotyczących studentów wydziału, w tym decyzji administracyjnych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Rektora,
6) dbałość o warunki lokalowe i techniczne do realizacji programów kształcenia,
7) sprawozdawczość w zakresie zadań dydaktycznych,
8) zawieranie umów cywilnoprawnych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych,
9) opiniowanie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników wydziału oraz realizacja polityki kadrowej w zakresie ustalonym przez Rektora,
10) opracowanie minimalnych wymagań dotyczących doświadczenia i osiągnięć dydaktycznych w konkursach na stanowiska dydaktyczne i badawczo–dydaktyczne,
11) monitorowanie osiągnięć oraz ocena pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich,
12) zapewnienie bezpiecznych warunków kształcenia i pracy w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład wydziałów,
13) decydowanie w sprawach mienia i gospodarki wydziału w zakresie ustalonym przez Rektora,
14) przygotowywanie planu działalności wydziału z uwzględnieniem strategii Uczelni oraz właściwych rad dyscyplin, a także odpowiedzialność za ich realizację,
15) współpraca z właściwymi radami dyscyplin oraz dyrektorem szkoły doktorskiej.

Kierując wydziałem, dziekan jest zobowiązany realizować plan rzeczowo-finansowy Uczelni i odpowiada za gospodarkę finansową wydziału.Na wydziale działa rada wydziału, jako podmiot kolegialny, opiniodawczo-doradczy dziekana.

Zadania i skład rad wydziałów ustala dziekan, z tym zastrzeżeniem, że co najmniej 20% składu stanowią – wybrani zgodnie ze swoimi regulaminami – przedstawiciele Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów.

Rada wydziału działa na podstawie regulaminu opracowanego i zatwierdzonego przez Dziekana.

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter