Konkurs MZ na realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej.Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie Programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej, stanowiącego załącznik nr 17 do Regulaminu. Głównym celem Programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej (zwanego dalej „programem profilaktycznym”) jest zwiększenie świadomości na temat depresji poporodowej. 

Podmioty uprawnione do składania wniosków

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu może ubiegać się:

  1. uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
    o szkolnictwie wyższym,
  2. instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu  o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
  3. podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie ginekologii i położnictwa lub podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie ginekologii i położnictwa lub podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Tryb finansowania projektów:

Wartość alokacji: 15 000 000,00 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 100 %. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Podział alokacji (w tym podział procentowy) na makroregiony, w ramach których realizowany będzie program profilaktyczny przedstawia się następująco:

  1. centralny (województwa: łódzkie, mazowieckie)

– 3 060 000,00 PLN (20,40%);

Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że Ministerstwo Zdrowia będzie prowadziło nabór wniosków w sposób ciągły od 21 maja 2018 r. do dnia zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją Instytucji Organizującej Konkurs. Będzie on realizowany w ramach rund konkursowych w podziale na makroregiony.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej http://zdrowie.gov.pl/nabor-426-konkurs_profilaktyka_depresji.html.      

Kontakt: