Program Nowoczesna Promocja Zagraniczna

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ (NAWA) ogłasza nabór PROGRAM NOWOCZESNA PROMOCJA ZAGRANICZNA. Celem głównym Programu jest wsparcie uczelni i jednostek naukowych poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na ich promocję za granicą. W ten sposób NAWA chce zaktywizować podmioty naukowe w kierunku nowoczesnego i skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą oraz przyczynić się do tworzenia efektywnych narzędzi pozyskiwania zagranicznych kandydatów na studia i pracowników naukowo– dydaktycznych.

Program skierowany jest do następujących jednostek:
• uczelnie,
• jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
• instytuty badawcze,
• międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku Projektów partnerskich wszystkie instytucje wchodzące w jego skład muszą należeć do ww. kategorii. Instytucja może złożyć w ramach naboru łącznie nie więcej niż 3 wnioski (jako Wnioskodawca lub Partner). Działania, jakie obejmuje finansowanie w ramach programu:
• zintegrowane projekty i kampanie promocyjno-informacyjne,
• działania online w mediach społecznościowych,
• współpraca z blogerami, youtuberami i innymi osobowościami rozpoznawalnymi w sieci internet,
• pozycjonowanie stron www,
• kampanie Adwords,
• uatrakcyjnianie i podnoszenie jakości stron internetowych,
• dedykowane aplikacje mobilne,
• e-learning, aplikacje wspomagające kandydatów w rozpoznaniu swoich zainteresowań danym kierunkiem studiów,
• filmy, prezentujące w atrakcyjnej formie Polskę, region, uczelnię, warunki studiowania,
• wydawnictwa, broszury, raporty, przewodniki, materiały informacyjne,
• działania z zakresu PR,
• kontakty bezpośrednie realizowane w różnorodny sposób zarówno w kraju, jak i zagranicą, np. poprzez zaangażowanie obecnych studentów zagranicznych i absolwentów, wyjazdy do placówek edukacyjnych innych krajów, spotkania, udział w targach edukacyjnych za granicą, konferencje, zjazdy gromadzące grupę docelową bądź osoby, które mogą potencjalnym kandydatom przekazać informacje o ofercie.

Realizacja pojedynczego Projektu musi obejmować okres od 6 do 12 miesięcy i zawierać się w przedziale czasowym od 1 października 2018 roku do 31 marca 2020 roku.

Kwota finansowania przeznaczona na realizację Projektu zgodnie z budżetem przedstawionym przez Wnioskodawcę we wniosku o finansowanie Projektu wynosi:
• 100 000,00 zł dla Projektów złożonych przez jednego Wnioskodawcę. W przypadku Projektów składanych w partnerstwie kwota finansowania przeznaczona na realizację Projektu zgodnie z budżetem przedstawionym przez Wnioskodawcę we wniosku o finansowanie Projektu wynosi:
• 200 000,00 zł dla Projektów złożonych w partnerstwie obejmującym łącznie do 3 podmiotów;
• 300 000,00 zł dla Projektów złożonych w partnerstwie obejmującym łącznie powyżej 3 podmiotów.

Termin składania wniosków: wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 1 marca 2018 do 30 kwietnia 2018 roku do godz. 15.00.

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się pod poniższym linkiem: https://nawa.gov.pl/instytucje/program-nowoczesna-promocja-zagraniczna

Informacji w zakresie przedmiotowego konkursu udziela: Agnieszka Jarmuszyńska, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel.: 022 572 05 81, e-mail: agnieszka.jarmuszynska@wum.edu.pl.