Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

21 września 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020: Priorytet IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.4. Projekty aplikacyjne.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem udostępnionego do tego celu systemu informatycznego IP w terminie: od 21 października 2015 r. do 19 listopada 2015 r.

Projekty mogą być realizowane wyłącznie w ramach konsorcjum, w skład którego mogą wchodzić co najmniej: jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu: 2 mln PLN

Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie: 10 mln PLN

Link do dokumentacji konkursowej: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14142015/