MOSTUM

 


Warszawski Uniwersytet Medyczny przystąpił do programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych – MOSTUM. Celem Programu jest wymiana studentów studiów stacjonarnych, których zainteresowania mogą być realizowane poza macierzystą uczelnią, poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innej niż macierzysta uczelni medycznej.


ORGANIZACJA WYMIANY W RAMACH PROGRAMU MOSTUM
W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

 

STUDENCI Z INNYCH UCZELNI

Zasady rekrutacji:

1. Do udziału w Programie może aplikować student co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub drugiego semestru studiów drugiego stopnia, pod warunkiem, że:

- nie przebywa na urlopie dziekańskim lub innym urlopie wynikającym z Regulaminu studiów uczelni macierzystej,
- nie jest wszczęte wobec niego postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne oraz nie był karalny w postępowaniu dyscyplinarnym,
- zaliczył w uczelni macierzystej rok lub semestr studiów poprzedzający okres studiów w ramach Programu.  

2. Przyjęcie studentów w ramach Programu odbywa się w ramach tego samego kierunku i formy kształcenia.

3. Rekrutacja studentów odbywa się na jeden semestr lub rok. 

4. Kryteria i warunki do złożenia aplikacji do Programu, stanowią załącznik Nr 1.    

5. Formularz aplikacyjny do Programu, stanowiący załącznik Nr 2, zaopiniowany przez Dziekana właściwego Wydziału uczelni macierzystej, należy złożyć lub przesłać listem poleconym na poniższy adres:

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Biuro Rekrutacji i Organizacji Kształcenia
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
 

6. W przypadku większej liczby zgłoszeń na dany kierunek, niż przewiduje liczba dostępnych miejsc, do programu zostaną zakwalifikowane osoby z najwyższą średnią.

7. Po zakończeniu procesu rekrutacji Koordynator Uczelniany MOSTUM w WUM rozpatruje wnioski i podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu studentów do Programu. Wykaz osób zakwalifikowanych na poszczególne kierunki przekazywany jest do Dziekanów właściwych Wydziałów.

8. Informacja o zakwalifikowaniu do Programu wysyłana jest do studenta.

9. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do Programu, student zobowiązany jest przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, do przekazania właściwemu dziekanatowi, zaakceptowane przez macierzystą uczelnię i Warszawski Uniwersytet Medyczny, Porozumienie o programie zajęć, stanowiące załącznik Nr 3.

10.  Student, który zostanie zakwalifikowany do udziału w Programie zobowiązuje się do powrotu do uczelni macierzystej po ustalonym czasie wymiany.

11.  Studentowi uczestniczącemu w Programie przysługują stypendia socjalne, naukowe, MNiSzW oraz inne, do których jest uprawniony w Uczelni macierzystej – stypendia wypłaca uczelnia macierzysta studenta.

12.  WUM w miarę swoich możliwości zapewnia miejsca w domach studenckich na zasadach i warunkach odpłatności obowiązujących w Uczelni.

13.  Sprawy formalne i organizacyjne studentów uczestniczących w Programie MOSTUM prowadzi uczelnia macierzysta studenta. 

Realizacja programu studiów i zaliczanie semestru:

1. Student realizuje zajęcia według Porozumienia o programie zajęć, o którym mowa w pkt. 9.

2. Tryb zaliczenia semestru oparty jest o przyjęty system ECTS.

3. W przypadku wystąpienia różnic programowych Uczelnia macierzysta zobowiązuje się do umożliwienia Studentowi ich zrealizowania.

4. Odbyte przez studenta zajęcia wraz z uzyskanymi ocenami potwierdzane są przez właściwego Dziekana WUM w wykazie zaliczeń, stanowiącym załącznik Nr 4.

5. Zrealizowany program studiów jest zaliczany przez Dziekana Wydziału Uczelni macierzystej, bądź osobę przez niego uprawnioną, na koniec semestru.

6. Uzyskane wyniki egzaminów w trakcie realizacji Programu są brane pod uwagę przy obliczaniu średniej za dany rok akademicki oraz średniej z całego toku studiów.

Załącznik Nr 1Kryteria i warunki do złożenia aplikacji
Załącznik Nr 2Formularz aplikacyjny
Załącznik Nr 3Porozumienie o programie zajęć
Załącznik Nr 4Wykaz zajęć

 

 

Termin rekrutacji na rok akademicki 2019/2020:

od 6 maja 2019 r. do 30 maja 2019 r.
 

Koordynator Uczelniany Programu:
Prof. dr hab. Urszula Demkow

Kontakt:        

                                   Biuro Rekrutacji i Organizacji Kształcenia
                                   ul. Żwirki i Wigury 61 (pok. 217)
                                   02-091 Warszawa
                                   Tel. /22/57 20 268
                                   e-mail: apd@wum.edu.pl 

 

Miejsce rekrutacji:

                                  Warszawski Uniwersytet Medyczny
                                  Biuro Rekrutacji i Organizacji Kształcenia
                                  ul. Żwirki i Wigury 61 (pok. 217)
                                  02-091 Warszawa
                                  Tel. /22/57 20 268
                                  e-mail: apd@wum.edu.pl


Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 

 

STUDENCI WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Zasady rekrutacji:

1. Do udziału w Programie może aplikować student Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub drugiego semestru studiów drugiego stopnia, pod warunkiem, że:

- nie przebywa na urlopie dziekańskim lub innym urlopie wynikającym z Regulaminu studiów,
- nie jest wszczęte postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne wobec niego oraz nie był karalny w postępowaniu dyscyplinarnym,
- zaliczył rok lub semestr studiów poprzedzający okres studiów w ramach Programu.

2. Do udziału w Programie nie może aplikować student ostatniego semestru.

3. Przyjęcie studentów w ramach Programu odbywa się w ramach tego samego kierunku i formy kształcenia.

4. Student WUM aplikuje o zakwalifikowanie do Programu na warunkach i w trybie określonym przez uczelnię przyjmującą.

5. Zasady rekrutacji oraz wzory druków zamieszczane są na stronach internetowych uczelni biorących udział w Programie.

6. Formularz o zakwalifikowanie do Programu musi być zaopiniowany przez Dziekana Wydziału WUM i złożony w Biurze Rekrutacji i Organizacji Kształcenia, w celu zaopiniowania przez Koordynatora Uczelnianego Programu MOSTUM.

7. Kompletny wniosek student składa lub przesyła na adres uczelni przyjmującej. 

8. Student, który zostanie zakwalifikowany do udziału w Programie zobowiązuje się do powrotu do WUM po ustalonym czasie wymiany.

9. Studentowi uczestniczącemu w Programie przysługują stypendia socjalne, naukowe, MNiSzW oraz inne, do których jest uprawniony w WUM. Stypendia wypłacane są w WUM.

Realizacja programu studiów i zaliczanie semestru:

1. Student realizuje program według ustalonego Indywidualnego Programu Zajęć zaakceptowanego przez Dziekana właściwego Wydziału i Uczelnię przyjmującą w ramach standardów kształcenia określonych w obowiązujących przepisach.

2. Tryb zaliczenia semestru oparty jest o przyjęty system ECTS.

3. W przypadku wystąpienia różnic programowych WUM zobowiązuje się do umożliwienia Studentowi ich zrealizowania.

4. Odbyte przez studenta zajęcia wraz z uzyskanymi ocenami potwierdza Dziekan właściwego Wydziału Uczelni przyjmującej.

5. Zrealizowany program studiów jest zaliczany przez Dziekana właściwego wydziału WUM, na koniec każdego roku.

6. Uzyskane wyniki egzaminów w trakcie studiów w uczelni przyjmującej są brane pod uwagę przy obliczaniu średniej za dany rok akademicki oraz średniej z całego toku studiów.

 

Koordynator Uczelniany Programu:
Prof. dr hab. Urszula Demkow

Kontakt:        

                                   Biuro Rekrutacji i Organizacji Kształcenia
                                   ul. Żwirki i Wigury 61 (pok. 217)
                                   02-091 Warszawa
                                   Tel.  /22/57 20 268
                                   e-mail: apd@wum.edu.pl 

 

 

UWAGA STUDENCI WUM!

Uprzejmie informujemy o konieczności odwiedzania stron internetowych innych Uczelni, ponieważ Student WUM aplikuje o zakwalifikowanie do Programu na warunkach i w trybie określonym przez uczelnię przyjmującą.

 

PRZYDATNE LINKI

I Wydział Lekarski http://1wl.wum.edu.pl/

  • przewodniki dydaktyczne, plany studiów

      http://1wl.wum.edu.pl/dziekanat-1wl/ogloszenia  


 

Wydział Lekarsko-Dentystyczny http://wld.wum.edu.pl/

  • przewodniki dydaktyczne, plany studiów

      http://wld.wum.edu.pl/dziekanat/ogloszenia


 

II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii http://2wl.wum.edu.pl/pl

  • przewodniki dydaktyczne, plany studiów

      http://2wl.wum.edu.pl/pl/kierunek-lekarski/ogloszenia


 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej http://wf.wum.edu.pl/

  • przewodniki dydaktyczne, plany studiów

      http://wf.wum.edu.pl/dziekanat/farmacja


 

Wydział Nauki o Zdrowiu http://wnoz.wum.edu.pl/

  • przewodniki dydaktyczne, plany studiów

      http://wnoz.wum.edu.pl/oferta/studia-I-i-II-stopnia


 

Dział Obsługi Studentów http://dos.wum.edu.pl/

(sprawy związane z zakwaterowaniem w domu studenckim)