Ranking naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Ranking Nauczycieli akademickich zaliczanych do liczby N
2015-2018

Nauki medyczne niezabiegowe

Nauki medyczne przedkliniczne

Nauki medyczne stomatologiczne

Nauki medyczne zabiegowe

Nauki farmaceutyczne

Nauki o zdrowiu


Opis prezentacji rankingów.

Kolumna M.

W kolumnie M. podane jest miejsce pracownika w rankingu. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów pracownicy zajmują miejsce o tym samym numerze.

Kolumna „Pracownik spełnia formalne kryteria kandydowania*”

Słowo „TAK” oznacza, że dany pracownik spełnia niżej wymienione, określone w Statucie* WUM kryteria formalne:

  • zatrudnienie w WUM na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  • posiadanie co najmniej stopnia doktora habilitowanego;                                        
  • złożenie w WUM deklaracji przynależności do listy N i prowadzenia badań w danej dyscyplinie;
  • minimum 50 % udział czasu pracy w danej dyscyplinie, w WUM;
  • wskazanie WUM jako podstawowego miejsca pracy;
  • nie ukończenie  67 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji Rady. Za pierwszy możliwy dzień rozpoczęcia kadencji Rady uznaje się, pierwszy dzień po zakończeniu wyborów, tj.  29 października 2019 r.  

Słowo „NIE” oznacza, że dany pracownik nie spełnił jednego lub więcej z ww. kryteriów formalnych.

Kolorowa, pozioma linia wskazuje zakończenie listy 40 % pozycji rankingowych najwyżej sklasyfikowanych pracowników w danej dyscyplinie, a dla nauk medycznych w jednej z subdyscyplin

*) Uchwała nr 40/2019 Senatu WUM, z dnia 27 maja 2019 r. § 62.