Rektor

 

Najwyższą godność na Uniwersytecie piastuje Rektor, który kieruje działalnością Uczelni, reprezentuje ją na zewnątrz i jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników oraz studentów i doktorantów. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez Ustawę lub Statut do kompetencji innych organów Uczelni.

 

prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

Rektor

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 101
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 101, 151
faks: (22) 57 20 161
e-mail: rektor@wum.edu.pl

» Życiorys prof. Mirosława Wielgosia


Komisje Rektorskie


 

W realizacji swoich zadań Rektor współpracuje z Prorektorami

Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia – który pełni funkcję pierwszego zastępcy Rektora
Prorektorem ds. Personalnych i Organizacyjnych
Prorektorem ds. Nauki i Transferu Technologii
Prorektorem ds. Klinicznych i Inwestycji
Prorektorem ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju.

Prorektorów powołuje Rektor z własnej inicjatywy.

Władze rektorskie w kadencji 2016-2020

Prorektor
ds. Studenckich i Kształcenia


Barbara Górnicka, Prorektor WUM

prof. dr hab. n. med.
Barbara Górnicka

ul. Żwirki i Wigury 61 
pokój 109
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 109
faks: (22) 57 20 168

e-mail: barbara.gornicka@wum.edu.pl

» Życiorys prof. Barbary Górnickiej

Prorektor
ds. Nauki i Transferu Technologii

Jadwiga Turło, Prorektor WUM

prof. dr hab. n. farm.
Jadwiga Turło

ul. Żwirki i Wigury 61 
pokój 106
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 106
faks: (22) 57 20 166

e-mail: jadwiga.turlo@wum.edu.pl

» Życiorys prof. Jadwigi Turło

Prorektor
ds. Klinicznych i Inwestycji  


Wojciech Braksator, Prorektor WUM

prof. dr hab. n. med.
Wojciech Braksator

ul. Żwirki i Wigury 61
pokój 106
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 106
faks: (22) 57 20 166

e-mail: wojciech.braksator@wum.edu.pl

» Życiorys prof. Wojciecha Braksatora

Prorektor
ds. Personalnych
i Organizacyjnych

Od 1 października 2019 r.

Prof. Piotr Małkowski

prof. dr hab. n. med.
Piotr Małkowski

ul. Żwirki i Wigury 61
pokój 109
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 104
faks: (22) 57 20 168

e-mail: piotr.malkowski@wum.edu.pl

» Życiorys prof. Piotra Małkowskiego
 

Prorektor
ds. Umiędzynarodowienia,
Promocji i Rozwoju

Od 1 października 2019 r.

prof. dr hab. n. med.
Lidia Rudnicka

ul. Żwirki i Wigury 61
pokój 109
02-091 Warszawa
tel.: (22) 57 20 104
faks: (22) 57 20 168

e-mail:
lidia.rudnicka@wum.edu.pl

» Życiorys prof. Lidii Rudnickiej

Od 1 października 2016 r.
do 30 września 2019 r.

prof. dr hab. n. med.
Andrzej Deptała

Od 4 października 2016 r.
do 30 września 2019 r.prof. dr hab. n. med.
Krzysztof J. Filipiak