Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

2013

Zaktualizowany wzór rachunku

Informujemy o zaktualizowanym rachunku do umowy cywilno-prawnej zgodnie z pkt 5. zarządzenia nr 56/2013 JM Rektora - prof. Marka Krawczyka.

[wersja pliku w RTF] [wersja pliku w PDF]

Nagroda Naukowa im. Jana Steffena

W imieniu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Prof. Sławomira Majewskiego, przekazujemy informację o planowanym przyznaniu przez Państwową Akademię Nauk Nagrody Naukowej im. Jana Steffena za wybitną rozprawę doktorską z dziedziny onkologii doświadczalnej i/lub klinicznej.

Wnioski powinny zawierać następujące dokumenty:

  • jeden egzemplarz rozprawy doktorskiej,
  • postanowienie rady naukowej lub rady wydziału o wyróżnieniu rozprawy,
  • kopie publikacji,
  • dane personalne autora, nazwę i adres instytucji zatrudniającej,
  • opinia o zgłoszonej rozprawie osób lub instytucji zgłaszających, wymienionych w rozdz. II § 2 ust.1 regulaminu nagrody,
  • oświadczenie autora zawierające informację, że rozprawa doktorska nie była nagrodzona, z wyjątkiem premii lub nagrody przyznanej przez jednostkę macierzystą.

Rozprawa doktorska zgłoszona do nagrody Wydziału Nauk Medycznych PAN powinna pochodzić z okresu ostatnich 2 lat od chwili uzyskania stopnia doktora.

Szczegóły dotyczące wymaganej dokumentacji zawarte są w Regulaminie Nagrody.

Termin złożenia wniosków do Działu Nauki upływa z dniem 15 listopada 2013 r. Wnioski złożone z niepełną dokumentacją lub po terminie nie będą rozpatrywane. Termin nadsyłania wniosków do PAN upływa 30 grudnia 2013 r.

Informacja dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dotycząca wyłączenia prądu w budynku Rektoratu w dniu 26 lipca 2013 r. od godz. 16.00

Informujemy, że w dniu 26 lipca 2013 r. od godziny 16.00 do godz. 24.00 – w związku z planowanym wyłączeniem prądu w budynku Rektoratu – nastąpią przerwy w dostępie do systemów informatycznych (m.in. poczty, Intranetu i stron internetowych Uczelni). 

Uprzejmie prosimy wszystkich pracowników i użytkowników pomieszczeń w budynku Rektoratu o wyłączenie komputerów i wszystkich odbiorników elektrycznych o godz. 16.00. Po wyłączeniu urządzeń elektrycznych należy wyciągnąć także wtyczki z gniazd elektrycznych (nie dotyczy urządzeń chłodniczych np. lodówek). Nieodłączenie komputerów i urządzeń elektrycznych z gniazd może spowodować trwałe ich uszkodzenie.

Projekt „Staż Sukcesem Naukowca”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Staż Sukcesem Naukowca”. Jest to inicjatywa stażowa skierowany do 60 naukowców oraz mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw z Mazowsza. SSN to okazja do sprawdzenia w praktyce wiedzy oraz umiejętności, jakie pracownicy naukowi oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni zdobyli na uczelni lub w jednostce naukowo-badawczej.

Nabór trwa do 5 sierpnia 2013 r.

Szczegółowe informacje na stronie projektu

Konferencja i bezpłatne szkolenia Fundacji Naukowej Instytutu Badań Strukturalnych

Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych zaprasza do udziału w konferencji i bezpłatnych szkoleniach projektu Innowacyjny System Wspierania Oceny Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych – iSWORD, które odbędą się w dniu 23 lipca 2013 r. w Centrum Konferencyjnym Kopernika w Warszawie, przy ul. Kopernika 30.

Zaproszenie do udziału w konkursie PGE EJ 1 Sp. z o.o. dla doktorantów i kadry naukowej

PGE EJ 1 ogłasza konkurs publikacji naukowych poświęconych szeroko rozumianej energetyce jądrowej i jej wpływowi na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę.

Doktoranci i kadra naukowa może nadsyłać prace, które zostały opublikowane w latach 2010-2013. Prace oceniane będą przez interdyscyplinarną komisję powołaną przez PGE EJ 1, w kategorii

  • nauki ścisłe i techniczne
  • nauki społeczne
  • nauki medyczne

W skład jury konkursu wejdą przedstawiciele środowiska naukowego, Ministerstwa Gospodarki, Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz organizatora

Termin nadsyłania prac do 31 lipca 2013 r.

Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym znajduje się na stronie konkursu

Projekt pt. „Weź kurs na wielokulturowość II”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w ramach projektu „Weź kurs na wielokulturowość II” tozpoczyna rekrutację na drugą edycję 10-miesięcznego kursu trenera kompetencji międzykulturowych m.in. dla pracowników służb medycznych.

Kurs potrwa od września 2013 r. do czerwca 2014 r.. Zajęcia będą odbywały się w Warszawie. Udział w Kursie jest bezpłatny. Koszty dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania zostaną pokryte przez organizatora.

Termin zgłoszeń do 4 sierpnia 2013 r.

Szczegółowe informacje o Kursie oraz dokumenty rekrutacyjne

Pismo ogólne, regulamin i formularz rekrutacyjny

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter