Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

2013

III edycja programu „Diamentowy Grant”

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza III edycję programu „Diamentowy Grant”. Laureaci konkursu otrzymują do 200 tys. zł na wydatki związane z prowadzeniem badań z różnych dziedzin nauki, a także na swoje miesięczne wynagrodzenie w wysokości minimum 2,5 tys. zł. Mogą też zaraz po ukończeniu studiów licencjackich lub po trzecim roku studiów magisterskich rozpocząć pracę nad doktoratem. W ten sposób „Diamentowy Grant” ułatwia wybitnie uzdolnionym studentom szybsze rozpoczęcie kariery naukowej.

Do tegorocznej edycji konkursu mogą zostać zgłoszone projekty badawcze prowadzone przez absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich, pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego. Okres realizacji projektu nie może przekraczać czterech lat. Przy ocenie wniosków brana jest pod uwagę wartość naukowa projektu, wybitne osiągnięcia studenta, zasadność planowanych kosztów, a także możliwość wykonania projektu, w tym dorobek naukowy i kwalifikacje wykonawców. Wnioski przyjęte do konkursu oceni specjalnie powołany zespół. Wnioski opiniować będzie także recenzent zewnętrzny – jest to nowość w tegorocznej edycji „Diamentowego Grantu”.

Wnioski do konkursu można składać do 30 stycznia 2014 r.

więcej informacji

Utrudnienia w ruchu pieszym i samochodowym na terenie Kampusu Banacha

Biuro Eksploatacji uprzejmie informuje, że od dnia 18 grudnia 2013 r. do 6 stycznia 2014 r. na terenie Kampusu Banacha wykonywane będą roboty ziemne związane z układaniem kabli 15 kV zasilających Główną Stację Zasilania.

Prace prowadzone będą na dużym obszarze Kampusu, co spowoduje utrudnienia w ruchu pieszym i samochodowym oraz okresowe ograniczenie ilości miejsc parkingowych.

Pismo p.o. Kanclerz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – mgr Małgorzaty Rejnik dla kierowników jednostek administracyjnych

W imieniu p.o. Kanclerz Warszawskiego Uniwersytet Medycznego – mgr Małgorzaty Rejnik prosimy o zapoznanie się z pismem do kierowników jednostek administracyjnych dotyczącym wolnego dnia do odpracowania – 27 grudnia br.

wersja pliku w PDF

III Konkurs w ramach Patent Plus

Biuro Projektów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło III konkurs w ramach Programu Patent Plus.

Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

Nabór wniosków jest jednoetapowy i prowadzony będzie w terminie od 13 stycznia 2014 r. do 11 lutego 2014 r. (do godz. 23:59).

Opis Programu, a także dokumenty konkursowe dostępne są na stronie

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych”

Biuro Projektów informujemy, że w dniu 16 grudnia 2013 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych”. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie.

W ramach Działania 1.4 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację przez przedsiębiorców projektów celowych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalności, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi miejsce zamieszkania na terytorium RP.

Termin zamknięcia konkursu 7 lutego 2014 roku.

Więcej informacji

Konferencja poświęcona pozyskiwaniu funduszy na badania biomedyczne z IMI

17 stycznia 2014 r. w siedzibie naszej Uczelni odbędzie się konferencja poświęcona sposobom aplikowania o środki przeznaczone na badania biomedyczne w ramach Innovative Medicines Initiative (IMI). Konferencja połączona z praktycznymi warsztatami adresowana jest do naukowców, małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji non profit, agencji rządowych i innych instytucji wspierających, prowadzących lub zainteresowanych uczestnictwem w projektach naukowo-badawczych.

IMI jest największym w historii projektem badawczym w obszarze biomedycznym działającym na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Unią Europejską a przemysłem farmaceutycznym, który został utworzony w ramach 7PR. W ramach IMI do tej pory zainwestowano około 1,5 mld euro w projekty badawcze realizowane przez partnerów publicznych i prywatnych. Kolejna tura naboru wniosków obejmująca 8 projektów zostanie opublikowana w grudniu 2013 r. Budżet przeznaczony na dotacje dla potencjalnych beneficjentów wynosi około 170 mln Euro.

Tematyka konferencji obejmie m.in. zagadnienia: projektów w ramach konkursu 11, zasad działania IMI, tworzenia konsorcjów; konsultacje naukowe nt. priorytetów badawczych realizowanych w ramach IMI2 (w latach 2014-2024) w obszarach o największym potencjale z punktu widzenia przyszłych polskich uczestników.

Organizatorami konferencji są: Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach projektu BASTION, Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking oraz Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) wraz ze Związkiem Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.  

Konferencja odbędzie się w Auli B Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozpoczęcie o godzinie 10:00.

Konferencja będzie prowadzona w jęz. angielskim.

Aby wziąć udział konferencji należy zgłosić swój udział wypełniając formularz.

Szczegółowe informacje o konferencji na stronie

Więcej na temat projektu IMI można znaleźć na stronie

Warsztaty z IFMSA-Poland „Dotknijmy różnorodności”

Czy zastanawiałeś się kiedyś jak czuje się osoba niepełnosprawna? Czy wbiegając po schodach, pomyślałeś jak poradziłbyś sobie na wózku? Pomyślałeś, jak ciężko byłoby Ci porozumieć się z osobą niesłyszącą? IFMSA-Poland zaprasza na warsztaty zatytułowane „Dotknijmy różnorodności”, które odbędą się w dniach 10 i 12 grudnia.

Już po raz trzeci Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Warszawa we współpracy z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji FAR organizują cykl warsztatów poświęconych tematyce osób z niepełnosprawnościami.

Co w ramach tegorocznej edycji projektu?

Warsztaty „Pacjent niepełnosprawny w gabinecie lekarskim” zorganizowane we współpracy z fundacją FAR. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli poznać najczęstsze problemy, z którymi zgłaszają się pacjenci poruszający się na wózku oraz poznają podstawowe techniki przenoszenia.

Lekcję „Podstaw języka miganego”, podczas której będzie można poznać polski alfabet języka miganego oraz kilka niezbędnych podstawowych słów; zajęcia poprowadzi mgr. Anna Piotrowska.

Zapraszamy do udziału!

  • warsztaty FAR – 10 grudnia 2013 godz. 15.00, klub Medyk, ul. Oczki 1a,
  • język migany – 12 grudnia 2013 godz. 18.30, Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM, s. 125

Zapisy pod adresem – mlatocha@gmail.com

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter